El col•legi Vila-romà es convertirà, el curs vinent, en el nou institut escola del municipi

A partir del nou curs escolar 2020-2021 Palamós disposarà d’institut escola, ubicat en el col•legi Vila-romà, a Sant Joan, que a partir d’aquell moment acollirà l’oferta d’educació infantil, primària i secundària. Aquest és l’acord al qual han arribat l’Ajuntament de Palamós i el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que han previst poder utilitzar l’antic edifici de l’escola i actual Aula d’Aprenentatge-Escola d’Adults, per ubicar el cicle de secundària.

L’institut escola es posarà en marxa a Palamós el curs vinent amb el primer d’ESO, i durant els propers cursos s’anirà implementant progressivament fins a complementar la totalitat del cicle.

L’Ajuntament de Palamós i la Generalitat valoraran, en aquest període inicial d’implementació, les necessitats estructurals que pugui requerir l’institut escola un cop estiguin desplegats tots els cursos, per tal de concretar si es pot compaginar adequadament i en el mateix edifici l’activitat d’institut escola amb el d’Aula d’Aprenentatge. Aquest estudi determinarà si és possible la convivència dels dos serveis o bé si cal la construcció d’un nou edifici i dins el mateix àmbit, que aculli en exclusiva l’institut escola o l’Aula d’Aprenentatge.

Amb la creació del nou institut escola Palamós diversificarà l’oferta de centres públics que ofereixen al municipi el cicle de secundària, en un moment en el qual l’Institut de Palamós se situa als seus límits d’ocupació.

Instituts escola
Els instituts escola són un nou paradigma organitzatiu en l’escola pública a través del qual es vol impulsar la transformació educativa a Catalunya. El model dóna resposta a un dels punts rellevants del sistema educatiu: la necessitat de continuïtat i coherència educativa entre l’educació infantil i primària i l’educació secundària obligatòria amb l’objectiu d’assolir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i combatre la segregació escolar.

Aquest model permet, en primer lloc, graduar l’estructura dels equips docents en funció del nivell d’autonomia de l’alumnat, atès que el canvi de primària a secundària podria implicar una dispersió dels seus referents educatius, fet que dificultaria l’orientació i l’educació personalitzada.

En segon lloc, facilita treballar el currículum per àmbits i superar així el model curricular atomitzat per matèries. A més, s’afavoreix una atenció personalitzada i integral, tot reduint el nombre de professors referents dels alumnes. I finalment, permet comptar amb un únic claustre de professors.

Trets bàsics del model
Els projectes educatius dels instituts escola tenen com a principal valor afegit el fet de ser un model educatiu integrat, que reuneix totes les etapes educatives entre els 3 i els 16 anys. Els trets bàsics d’aquesta tipologia de centres són:

– Continuïtat formativa: la formació bàsica dels alumnes es concentra en un mateix centre, afavorint una millor transició entre primària i secundària.

– Enfocament evolutiu del seguiment dels alumnes: el major coneixement de cada un dels infants i adolescents permet ajustar l’acompanyament.

– Interacció entre infants i adolescents, amb l’enriquiment personal que representa per a uns i altres.

– Interacció entre els diferents cossos docents: les experteses i formacions del personal que prové de cossos diferents fa augmentar la potencialitat del claustre i aporta una visió educativa global.

– Metodologies d’aprenentatge globalitzat: facilita el treball per ambients, projectes i àmbits, d’acord amb el model d’aprenentatge competencial.

– Perfil docent: els professors han de treballar com a equip docent únic, sumant coneixements i experteses, i buscant les capacitats de versatilitat, polivalència i globalització didàctica.

– Horari saludable: s’ha d’oferir el servei de menjador als alumnes de tots els nivells educatius en un horari saludable.

– Planificació consensuada amb els ajuntaments: és necessària una planificació consensuada amb els ajuntaments i la comunitat educativa.

– Lluita contra la segregació escolar: la implementació dels nous instituts escola es fa considerant el context social i demogràfic de cada municipi per tal que sigui un element integrat a l’entorn que propiciï la cohesió social.

– Suport i acompanyament: es durà a terme coordinadament amb els serveis territorials, la Inspecció i els serveis educatius de zona, i també a través de la Xarxa d’Instituts Escola.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat