L’Ajuntament de Palamós aprova un pressupost per a 2020 de més de 24 milions d’euros, amb 1,7 milions destinats a inversió

La sessió plenària de l’Ajuntament de Palamós realitzada aquest vespre (17/10/19) ha aprovat el pressupost municipal de l’any vinent que suma un total de 24.606.200 euros. L’aprovació del document pressupostari de 2020 ha comptat amb els vots favorables d’ERC i JxCat; i el vot en contra del PSC, Cs i de la CUP.

Aquest document, en la seva globalitat, té com a objectiu mantenir la línia de rigor i realisme dels darrers pressupostos aprovats des de la vocació del millor servei al ciutadà, atenent necessitats i demandes, a la vegada que mantenint l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Enguany l’Ajuntament de Palamós destina un global d’1.720.000 euros d’aquest pressupost a inversions. Els principals projectes que s’impulsen des d’aquest capítol responen a diversos criteris o actuacions:

1. Reducció de les desigualtats amb accions que facilitin seguir projectes de vida familiar i serveis d’atenció a les situacions desafavorides i de reducció de l’exclusió social. En aquest sentit s’impulsaran accions de consolidació i augment en els serveis socials marcats per la incorporació de més personal especialitzat. Així mateix, en l’acompanyament dels adults en situació de risc, el servei SABI passarà a ser un servei diari i dotat de suport tècnic. S’impulsaran projectes educatius com el Qa+ (Qui aprèn més), o el Centre Obert amb la intenció d’actuar en l’edat infantil i adolescent, així com, al seu entorn familiar. En aquesta línia de treball també s’incorpora per primera vegada un pis d’emergència social.

2. Activació local per generar oportunitats a partir de línies de dinamització econòmica responsable basades en la potenciació de la pròpia identitat municipal. Són línies de treball d’aquest eix el suport a activitats temàtiques singulars impulsades per entitats locals centrades en la dinamització local, el treball amb el mercat municipal com a espai de potenciació del producte de proximitat, el desplegament del Pla estratègic “Palamós Peix” com a eix de treball en la dinamització econòmica o la potenciació de campanyes en temporada mitja.

3. Ciutadans lliures i compromesos amb una mirada de 360º de l’educació des de totes les polítiques impulsant polítiques culturals, esportives, en participació o en joventut per a l’enfortiment del teixit social del municipi, així com, treball en la comunicació, govern obert i eficiència dels serveis públics. Són línies de treball d’aquest eix la nova pista poliesportiva per atendre millor la diversitat esportiva del municipi, o la reforma de l’oficina turisme per una millor acollida dels visitants i d’informació per als ciutadans.

També s’inclou el desenvolupament del projecte de comunicació web pensant en els interessos del ciutadà i convertint-lo en més funcional i intuïtiu, obertura dels espais polivalents de Galeries Carme i l’espai jove, així com els augments en partides per a entitats locals culturals i esportives, i la consolidació i augment de les accions impulsades a través del Projecte Ciutat Educadora.

4. Espai públic per a la convivència, potenciació dels espais comuns, el civisme i accions per a un municipi cada dia més sostenible. Són línies de treball d’aquest eix el pla d’urbanització integral de la zona “Cases dels Tapers” com una de les portes principals d’entrada al municipi o la continuació del pla asfaltatges i l’arranjament de voreres que han de seguir incorporant millores en l’accessibilitat i voreres de més fàcil accés per als vianants. Així mateix, es manté el treball en places com a espais d’activitat ciutadana i creixement en els espais enjardinats i zones verdes al nostre municipi. En aquest eix també cal tenir en compte el treball que ha d’impulsar en propers exercicis un nou conveni per al reciclatge al nostre municipi.

Les principals inversions de 2020
Alguns dels projectes que es destaquen en l’àmbit de les inversions són: les obres de construcció d’un nou tram de carril bici en els carres Nàpols i Santa Marta (25.000€), les millores d’accessibilitat a les platges i la supressió de barreres arquitectòniques en diversos punts del municipi (20.000€), el projecte de la nova pista poliesportiva annexa al Pavelló d’Esports (400.000€).

També són referent de les inversions per a 2020 les obres d’urbanització dels carrers López Puigcerver, Nàpols, Rosselló i Aragó (360.000€), les reformes i millores de les places dels Jardiners i de la plaça Murada (90.000€), el programa d’asfaltatges de diversos carrers (140.000€), les obres d’instal•lació de carregadors elèctrics per a vehicles i les reformes d’instal•lació d’enllumenat elèctric per a l’estalvi energètic (60.000€), o bé la instal•lació de càmeres de control del trànsit (45.000€).

Cal destacar que el pressupost de l’Ajuntament de Palamós per al 2020 inclou un total de 100.000€ per a inversions, que es determinaran mitjançant participació ciutadana, per tal que els palamosins i les palamosines decideixin a què s’hauran de destinar.

Impostos i taxes
El criteri general del pressupost 2020, ha estat seguir els criteris dels darrers anys i mantenir el nivell d’impostos i taxes. En el cas de l’impost sobre bens immobles (IBI) el tipus de gravamen se situa en el 0,685% (inferior a l’1% d’increment). Pel que fa a l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO) es preveu el mateix ingrés que l’any 2019 i un augment a les previsions d’ingrés de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) de l’any 2018, pel fet que no han entrat en vigor en l’exercici actual les mesures que feien preveure una disminució de la recaptació per aquest concepte.

La congelació de taxes (capítol III), inclou una rebaixa en la previsió d’ingressos en la Llar d’Infants Municipal fruit de l’actualització del preu de la matrícula i de les bonificacions aplicades en funció de la renda familiar. La previsió de recaptació de l’Impost sobre Construccions i Instal•lacions baixa respecte 2019, ajustant-se als ingressos actuals.

Contenció i reducció de la ràtio d’endeutament
Amb aquest pressupost, l’Ajuntament de Palamós vol seguir mantenint la línia de contenció dels darrers pressupostos aprovats, des de la vocació del millor servei al ciutadà, atenent necessitats i demandes, a la vegada que es potenciï l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Amb aquesta línia de treball i execució pressupostària cal remarcar que la ràtio de deute viu de l’Ajuntament de Palamós se situa actualment per sota del 21%, percentatge que es reduirà progressivament a mesura que s’amortitzi el deute i que per tant a final de 2020 es podrà situar al voltant de la xifra històrica del 17%, quan l’any 2014 era del 58%.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat