L’Ajuntament de Palamós atorgarà ajuts a les persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Bens Immobles

L’Ajuntament de Palamós habilitarà en el pressupost de l’any que ve una partida pressupostària d’àmbit social destinada a la creació d’una bossa d’ajuts per als ciutadans de Palamós especialment afectats per la situació econòmica actual i que estan gravats per l’Impost sobre Bens Immobles (IBI). Aquesta proposta fa un pas més en les diverses ajudes socials que aporta el municipi, de les quals es destaquen les diferents bonificacions que s’han incorporat a les Ordenances fiscals de 2014.

Amb aquest objectiu l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Palamós dotarà amb 25.000 euros una partida del pressupost municipal de 2014 (inclosa dins el Capítol IV de transferències) destinada a aquesta convocatòria que té per objecte fixar els criteris de concessió dels ajuts que l’Ajuntament de Palamós ha d’atorgar a aquelles persones que pateixen una situació econòmica més desfavorida.

Com a criteri de repartiment de l’ajut, es tindrà en compte, entre altres, l’import del rebut de l’IBI de la persona que el sol•liciti, que es considera en aquestes bases com a criteri de capacitat econòmica.

Els imports establerts que es podran atorgar com ajuda suposaran poder cobrir entre el 15 i el 90 % de l’import total de la quota de l’IBI. Si la dotació pressupostària de 25.000 euros resultés inferior a l’import total de les ajudes sol•licitades, aquestes es prorratejaran entre les instàncies rebudes.

Les persones jubilades, en situació d’atur, o les famílies monoparental, que tinguin escassa capacitat econòmica contrastada podran ser-ne beneficiaris.

Els requisits
Els requisits que es demanaran seran:

-Estar empadronat/da a Palamós a l’habitatge objecte de la sol•licitud amb una antiguitat mínima de tres anys.

-Estar jubilat, o estar a l’atur, o tractar-se d’una família monoparental.

-Constar al padró de contribuents de l’IBI.

-No tributar a l’IBI per a cap altre habitatge que no sigui el destinat a ús propi, ni la persona ni les persones que segons el padró d’habitants convisquin amb ella.

-Que el valor cadastral de l’habitatge no superi els 90.000€.

-Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament.

-No trobar-se incurs en cap prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques previstes en la normativa vigent.

-Límit d’ingressos anuals del conjunt de les persones empadronades amb el contribuent en el mateix domicili, i en base al salari mínim anual incrementat pel nombre de persones que composen la unitat familiar.

-Límit d’ingressos de capital: 50% SMI anual vigent.

Períodes de sol•licitud
Els contribuents que reuneixin les condicions establertes hauran de demanar l’ajut econòmic mitjançant una sol•licitud normalitzada que presentaran a la OAC (Oficina Atenció Ciutadana) al carrer Major, 56, a partir del 15 de setembre i fins al 31 d’octubre de 2014.

La sol•licitud haurà d’anar acompanyada d’una fotocòpia DNI, una còpia del rebut liquidat de l’IBI de l’exercici 2014, i la declaració de Renda de l’exercici anterior. Cal destacar també que si el titular del rebut és el cònjuge difunt, s’haurà d’aportar còpia del certificat de defunció; o bé si el sol•licitant és cotitular de l’habitatge aquesta condició s’haurà d’acreditar mitjançant escriptura o nota simple del Registre de la Propietat.

De l’1 de novembre fins al 15 de desembre 2014, es farà l’estudi de totes les sol•licituds per veure que compleixen tots els requisits, es redactarà l’expedient resolutori que serà aprovat per la Junta de Govern Local (JGL), i si cal, s’ordenarà el pagament mitjançant transferència bancària al número de compte que consti a la instància de sol•licitud d’ajut.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp