L’Ajuntament de Palamós decreta els serveis mínims municipals que s’hauran de mantenir demà divendres durant la jornada de vaga general

Davant la jornada de vaga general que s’ha convocat per demà divendres dia 18 d’octubre, formulada per la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya, l’Ajuntament de Palamós ha determinat els serveis mínims que s’hauran de mantenir.

En aquest sentit l’Ajuntament de Palamós ha considerat que el servei de consergeria dels centres d’ensenyament, els serveis d’atenció al ciutadà i de recursos humans i de consergeria, son serveis essencials per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria directament els ciutadans en un àmbit tan sensible com l’ensenyament, així com en la possible necessitat de presentació de documents a l’administració o de comunicació amb els ciutadans.

Amb aquest objectiu s’han dictat les mesures necessàries per a mantenir els serveis mínims, d’acord amb el principi de garantia de l’autonomia municipal, i al contingut de l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Serveis mínims
Amb tot s’ha determinat els següents serveis mínims que s’hauran de mantenir demà dia 18 d’octubre durant la jornada de vaga.

Departament d’Ensenyament: Els centres d’educació infantil i primària han de garantir l’horari d’obertura i tancament de les escoles (8:30 a 9:00, 12:00 a 12:30; 15:00 a 15:30 i 16:30 a 17:00).

Llar d’infants: Determinar que els serveis mínims a garantir a la Llar d’Infants son d’una persona de l’equip directiu per centre de treball i un terç de la plantilla durant tota la jornada.

Departament d’Organització:
• OAC: Garantir durant l’horari d’atenció ciutadana, de 9 a 14 hores la presència d’una tramitadora-informadora, per al registre de documents.
• Recursos humans: garantir la presència d’un efectiu
• Agutzil notificador: garantir la presència d’un efectiu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat