L’Ajuntament de Palamós presenta el pressupost municipal per a 2013, amb una destacada reducció de la despesa i amb la contenció dels impostos

La sessió plenària de l’Ajuntament de Palamós d’avui dimarts (30/10/12) posarà a votació el document que recull el pressupost municipal de l’any vinent que puja a un total de 20.273.000 €.

El pressupost de 2013 reflexa doncs l’efecte de contenció en la despesa resultant de la situació econòmica general, així com de la repercussió en la disminució de les transferències i subvencions de l’Estat i la Generalitat.

Precisament el deute que ha contret la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Palamós i que s’arrossega des d’aquests darrers anys ja s’ha enfilat als 5,5 milions € (transferències per Llei de Barris, Llar Municipal d’Infants, etc), una situació que comporta tensions de tresoreria i que suposa que el municipi situï actualment el seu rati d’endeutament al 83%.

A aquest deute se li suma enguany altres condicionants més generals com el de l’augment del 3% de l’IVA, els increments de l’IPC entre un 2,5 i un 3% o bé la puja en contractes de serveis com els de la neteja viaria, el subministrament elèctric o el servei comarcal d’abocador de residus.

GARANTIR SERVEIS I INCREMENTAR LES PARTIDES SOCIALS
Amb l’objectiu de poder elaborar un pressupost real, factible i sostenible, l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Palamós amb un treball conjunt amb els responsables dels diversos departaments municipals, ha previst un pressupost que reflexa l’efecte de contenció resultant de la situació econòmica general, potenciant l’estalvi econòmic i congelant totes les inversions, possibilitant d’aquesta manera garantir tots els serveis municipals així com els llocs de treball de l’ajuntament, mantenint el nivell de subvencions a les entitats i associacions i incrementant les partides socials i les aportacions a les persones necessitades.

LES ORDENANCES FISCALS
Per segon any consecutiu el Ple municipal d’avui també posarà a votació les Ordenances fiscals de 2013, que malgrat la situació econòmica global, l’Ajuntament de Palamós ha previst la contenció de la majoria dels impostos amb una lleugera variació a l’alça del 1,04% respecte a aquest any. D’aquesta manera pel què fa als impostos directes cal destacar que l’IBI s’abaixa un 7,21%, passant del 0,97 al 0,90%. També s’aplicaran reduccions en l’àmbit de les plusvàlues del 3,48% al 3% per a les que tributen els increments de valors en períodes d’1 a 5 anys; i de la reducció del tipus impositiu del 18 al 16%.

En aquest apartat cal destacar que s’introdueix una bonificació del 100% de la quota integra a les transmissions de l’habitatge habitual de persones físiques que siguin conseqüència d’execucions hipotecàries i dacions en pagament (valors cadastrals que no superin els 200.000€).

També cal fer esment de l’IAE i l’IVTM (impost vehicles tracció mecànica) els quals no tindran variació i s’imputarà la mateixa tributació que aquest any. El mateix criteri s’aplicarà en l’apartat de impostos indirectes que en el cas de l’ICIO no augmentarà. Per a 2013 s’ha previst una actualització general de taxes i preus públics en un 2,60%, amb un increment de l’impost d’escombraries d’un 5% després de de tres anys de taxes congelades. Això situa les taxes 2013 per sota de l’IPC real de Catalunya.

REUM DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2013 – INGRESSOS
Capítol Denominació Import (€)
I Impostos directes 10.020.000,00
II Impostos indirectes 300.000,00
III Taxes i altres ingressos 4.951.000,00
IV Transferències corrents 3.985.000,00
V Ingressos patrimonials 1.017.000,00

T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . 20.273.000,00

REUM DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2013 – DESPESES
Capítol Denominació Import (€)
I Despeses de personal 8.564.500,00
II Despeses corrents 7.980.800,00
III Despeses financeres 630.000,00
IV Transferències corrents 1.433.600,00
IX Amortitzacions financeres 1.664.100,00

T O T A L . . . . . . . . . . . . . . 20.273.000,00

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat