El projecte de reforma urbana del barri de la Platja enceta els darrers treballs de la seva primera fase, amb l’execució d’obres al carrer Riera d’Aubi

Ahir dilluns, 3 de juny, es van engegar les tasques d’execució d’obres al carrer de la Riera d’Aubi, incloses dins la primera fase del projecte de reforma urbana que afecta diversos carrers del barri de la Platja, i iniciat el setembre de l’any passat.

L’actuació afecta la totalitat d’aquest vial, delimitat entre els carrers d’Aragó i del Mar, on ha quedat prohibida la circulació de vehicles, excepte per l’accés als guals que s’hi troben ubicats i mentre els treballs ho permetin. Actualment, l’execució del projecte també inclou el carrer de López Puigcerver, per a la qual cosa els accessos amb vehicle al centre del municipi i des d’aquest sector, s’hauran de fer pel passeig del Mar o l’avinguda de Catalunya.

Els treballs inicials al carrer Riera d’Aubi es basen en la canalització dels tubs del clavegueram, i posteriorment continuaran amb els enderrocs i moviment de terres, la ubicació de serveis i enllumenat, la construcció de vorera (costat de mar), finalitzant amb l’asfaltatge del vial resultant.

Es preveu que aquestes feines s’enllesteixin durant aquest mes de juny, coincidint també amb la finalització de l’actuació que actualment s’està realitzant al carrer de López Puigcerver. Durant el mes de juliol es faran feines d’acabat de paviments, mobiliari, jardinera i senyalització, amb la qual cosa es podrà tancar definitivament el procés d’obres de la primera fase del projecte de reforma urbana d’aquest sector.

L’objectiu de l’Ajuntament de Palamós és afrontar més endavant i en fases posteriors, l’arranjament de la resta dels carrers d’aquest sector, amb l’interès de continuar amb la reforma del carrer de López Puigcerver i els seus travessers, fins a arribar a la plaça de Catalunya i l’avinguda de l’Onze de Setembre.

El projecte de reforma urbana

Les obres corresponents a aquesta primera fase del projecte, abasta una superfície total de 8000m², i inclou els trams dels carrers López Puigcerver i Riera Aubi entre carrer del Mar i carrer Aragó, i els carrers Nàpols, Rosselló, Aragó i Mar, entre passeig del Mar i carrer President Macià.

El projecte inclou l’arranjament de la pavimentació de voreres i vials, assegurant la seguretat i l’accessibilitat a la via pública. També preveu la realització d’una xarxa separativa de clavegueram que eviti la impulsió cap a la depuradora d’aigües de pluja barrejades amb aigües residuals, i minimitzant inundacions en situacions de pluges intenses.

A més a més, també té lloc la substitució de lluminàries de vapor de sodi existents per enllumenat de LED, la ubicació d’arbrat, parterres i mobiliari públic, la substitució de les canonades de la xarxa d’aigua potable, així com l’obra civil necessària per a poder implantar la fibra òptica i per a millorar les xarxes d’electricitat i telefonia.

Amb la realització d’aquestes obres es permet també l’embelliment i adequació de l’accés al passeig de Palamós, des del carrer del Mar, així com la millora de la connectivitat entre el passeig del Mar i els primers carrers de l’Eixample.

Una part de l’actuació d’aquest projecte, uns 780 m², se situen en el municipi veí de Calonge i Sant Antoni, on coincideixen els dos termes municipals. Per aquest motiu els dos ajuntaments van acordar un conveni de col·laboració on s’especifiquen les aportacions que pertoquen a cada municipi.

Prioritat per a la mobilitat dels vianants

L’arranjament d’aquest àmbit inclou la pacificació de la circulació de vehicles als carrers Nàpols i Rosselló, amb vials per a vianants en plataforma única, i la implantació d’un carril bici al carrer Nàpols, tal com ja s’ha fet en altres trams d’aquest mateix vial. També inclou l’eixamplament de la vorera est del carrer del Mar, on coincideix amb el terme municipal de Calonge i Sant Antoni.

Aquest projecte de reforma urbana de diversos carrers del barri de la platja té un pressupost global d’uns 1.678.000 €, i compta amb una aportació de 250.000 € atorgada pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya PUOSC 2020-2024. El pressupost es complementa amb les aportacions dels veïns, mitjançant contribucions especials (587.348 €); de l’Ajuntament de Palamós (730.671 €), i de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (113.305,29 €).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Urbanisme i Via Pública

21/06/2024

Relacionades per entitat