Es presenta el nou cartipàs municipal de Palamós amb la delegació de competències als regidors de govern

La sala d’actes de l’Ajuntament de Palamós ha acollit aquest matí la presentació del nou cartipàs municipal amb la delegació de competències als regidors de govern, sorgit fruit del pacte de govern establert entre els grups municipals d’ERC i del PSC.

Un cop celebrades les eleccions municipals del passat dia 28 de maig i amb l’acte de constitució del nou Ajuntament, realitzat dissabte passat dia 17 de juny, el govern ha volgut donar la màxima celeritat a la delegació d’atribucions als seus regidors, amb l’objectiu de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal.

L’alcalde de Palamós Lluís Puig ha signat el decret del nou cartipàs, mitjançant el qual s’estableixen les següents delegacions d’atribucions.

Atribucions de regidories
L’alcalde, Lluís Puig Martorell (ERC), es responsabilitzarà de les àrees d’Urbanisme, Obra Pública, Activitats, Secretaria i Serveis jurídics, Acció Social, Immigració i Ciutadania.

A la regidora Raquel Gallego Cristóbal (PSC), se li atribueixen les següents competències: Seguretat i Mobilitat, Protecció Civil, Habitatge, Brigada, Cementiris i Emissora municipal.

Les competències vinculades a la regidora Maria Puig Ferrer (ERC), seran Patrimoni Marítim i Local, Arxiu, Medi Ambient, Neteja i Residus, Salut Pública, Platges i Entorn Natural.

El regidor Josep Coll Valero (PSC), encapçala les regidories de RRHH i organització, Atenció Ciutadana, Transparència, Noves Tecnologies, Esports i Via Pública.

En el cas del regidor Antoni Bachiller Puig (ERC) se li atribueixen les regidories de Promoció Econòmica, Turisme, Comerç, Empresa, Fires i Mercats.

La regidora Núria Botellé Rebull (ERC) es responsabilitza de Cultura, Biblioteca, Participació Ciutadana i Comunicació.

El cartipàs ha designat per a Yolanda Aguilar Gallego (PSC) les regidories d’Ensenyament, Ciutat Educadora, Gent Gran i Igualtat.

I finalment el regidor Eduard Riera Andreu (ERC) serà responsable de les àrees de Serveis Econòmics, Joventut, Solidaritat i Cooperació.

Junta de Govern i tinències d’alcalde
Cal destacar que la legislatura que ara s’enceta i seguin la línia establerta en l’anterior mandat, les Juntes de Govern permetran la presència dels portaveus de l’oposició, que en aquests òrgans de gestió tindran veu sense vot.

Així mateix, el decret signat també determina els regidors integrants de la Junta de Govern Local:

Il·lm. Sr. Lluís Puig Martorell
Sra. Raquel Gallego Cristóbal
Sra. Maria Puig Ferrer
Sr. Josep Coll Valero
Sr. Antoni Bachiller Puig
Sra. Núria Botellé Rebull

I, finalment, nomena les tinències d’alcalde d’aquest Ajuntament, amb el següent ordre:

-Primera tinenta d’alcalde: Sra. Raquel Gallego Cristóbal
-Segona tinenta d’alcalde: Sra. Maria Puig Ferrer
-Tercer tinent d’alcalde: Sr. Josep Coll Valero
-Quart tinent d’alcalde: Sr. Antoni Bachiller Puig
-Cinquena tinenta d’alcalde: Sra. Núria Botellé Rebull

Acord de govern
L’acord de govern entre les formacions municipals d’ERC i PSC, estableixen la necessitat de compartir reptes programàtics que es tradueixen en unes línies estratègiques de treball per a l’actual mandat, establint prioritats en:

1.Polítiques per al benestar, comunitat i una vida saludable.
2.Promoció del municipi en tant que referent de turisme i desenvolupament econòmic sostenible.
3.Treball en la via pública en carrers, places i espais verds, i una mobilitat per afrontar els reptes actuals.
4.Impuls de la renovació d’equipaments estratègics .
5.Impulsar una nova estratègia en la neteja i recollida de residus.
Així mateix, els grups d’ERC i PSC acorden respectar la diferència de posicionaments en relació a les temàtiques d’àmbit nacional o aquelles referides a la relació entre Catalunya i l’Estat Espanyol.

Ens els blocs programàtics descrits en aquest acord de govern, ambdues forces, destaquen els següents objectius compartits del proper període de mandat:

1. Polítiques per al benestar, comunitat i una vida saludable

•Avançar en el desplegament dels projectes d’habitatge posant l’accent en pisos de lloguer, com p.ex. el desenvolupament de les parcel·les del c/Enric Vincke.
•Finalitzar l’estudi dels serveis actuals d’atenció social, i planificar i executar la internalització de serveis durant aquest mandat.
•Treballar amb la comunitat escolar per tal de mantenir el nivell de no segregació escolar al nostre municipi.
•Impulsar la interlocució i participació dels veïns i veïnes de les diferents zones, amb la creació d’assemblees i treball amb les diferents associacions.

2. Promoció del municipi en tant que referent de turisme i desenvolupament econòmic sostenible
•Compartir objectius amb el sector econòmic local i dinamitzar espais de treball conjunt.
•Prioritzar estratègies de desenvolupament econòmic que impulsin l’ocupació durant tot l’any.
•Seguir treballant en la formació professional com a pilar de l’ocupació de qualitat, així com desplegar estratègies que aproximin l’oferta formativa a les necessitats del sector productiu, com p.ex. oficis tradicionals.

3. Treball en la via pública en carrers, places i espais verds, i una mobilitat per afrontar els reptes actuals
•Impulsar una estratègia i planificació compartida sobre la mobilitat que faciliti la comunicació interna a peu i en bicicleta, i en transport públic, que millori la senyalització i les condicions d’aparcaments i que defineixi solucions per a abordar les necessitats estacionals.
•Contemplar la via pública com a espai comú prioritari, impulsant millores en la il·luminació i l’accessibilitat, així com desplegant projectes integrals de renovació de diferents zones, incorporant voreres, enllumenat i reducció de riscos d’inundacions.
•Impulsar millores en places i espais verds preparats per a l’estada d’oci, lleure i activitat social i cultural.

4. Impuls de la renovació d’equipaments estratègics
•Desenvolupar projectes d’equipaments estratègics com el Passeig, el Pavelló, el Mercat Municipal i el Parc del Molí de Vent.
•Impulsar i fer seguiment de projectes rellevants per Palamós i Sant Joan, com són la renovació de la depuradora, la nova estació d’autobusos, el procés per a la construcció del nou hospital i el Pla director del Port.
•Treballar amb els espais de trobada i activitat associativa, per seguir millorant polivalència, equipament i disponibilitat d’espais per a les entitats municipals i l’activitat social en general, com p.ex. les Galeries Carme i la planificació del futur del Mas Oliver.

5. Impulsar una nova estratègia en la neteja i recollida de residus
•Impulsar un nou contracte de neteja amb renovació total de la maquinària i major mecanització de les tasques, així com aplicar estratègies d’eficiència i millora del servei per avançar en neteja viària.
•Impulsar el canvi en el sistema de recollida de residus a un servei “porta a porta” heterogeni, adaptat a la realitat de cada zona i cada tipus d’habitatge, amb un desplegament calendaritzat que contempli el treball amb informadors, així com estratègies de seguiment i control a partir de la tecnologia (xips) i perfils d’educadors cívics i ambientals.

Acord específic en relació a la relació de Catalunya amb l’Estat
En relació a temes més enllà de la política local i pel que fa la relació entre Catalunya i l’Estat ambdues forces polítiques prenen els següents acords:
oRespectar la diferència de posicionaments en relació a les temàtiques d’àmbit nacional o aquelles referides a la relació entre Catalunya i l’Estat Espanyol que es puguin expressar al plenari municipal.
oAcceptar la llibertat de vot pel que fa les propostes relacionades amb el camí d’alliberament nacional i la relació de Catalunya amb l’Estat
oAcceptar la llibertat d’acció de l’alcaldia d’ERC en aquesta línia política que pot comportar acords més enllà del govern.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat