Es programen sessions informatives sobre els ajuts adreçats a les persones amb escassa capacitat econòmica i per a l’obtenció del certificat digital

A partir del dijous vinent 30 de maig, l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós obre una nova convocatòria dels ajuts per a les persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

El període de presentació de sol·licituds s’allargarà fins a l’1 de juliol, durant el qual les persones interessades a poder rebre aquest ajut, podran realitzar el  tràmit corresponent, a l’Oficina Atenció Ciutadana (OAC), ubicada en el mateix edifici de l’Ajuntament de Palamós (c/ Major,56).

Per tal de poder ajudar les persones que vulguin fer la tramitació de la sol·licitud, l’Ajuntament de Palamós, mitjançant l’Oficina Atenció Ciutadana, ha programat tres sessions informatives que a partir de dissabte vinent 1 de juny, es duran a terme a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal (parc dels Països Catalans), i que es repetiran els divendres 14 i 21 de juny.

Aquesta primera jornada s’iniciarà a les 11 h del matí, però una hora abans, a les 10 h, s’oferirà la possibilitat de tramitar l’obtenció del certificat digital, mitjançant el qual poder realitzar amb comoditat la sol·licitud dels ajuts.

Les sessions previstes per als dies 14 i 21 de juny, tindran lloc a partir de les 17 h, a la biblioteca municipal, però qui ho desitgi a les 16 h, podrà fer la tramitació del certificat digital.

L’idCAT és un identificador digital emès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, que garanteix la identitat de les persones a Internet, assegurant la integritat i la confidencialitat de les dades que s’envien. Aquest certificat digital permet operar amb diferents administracions i, a més, de facilitar altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les dades.

Ajuts a les persones amb escassa capacitat econòmica

Els principals requisits que es demanen per a poder ser beneficiaris dels ajuts per a les persones amb escassa capacitat econòmica són:

  • Ser propietaris o usufructuaris d’un habitatge a Palamós on consti empadronat/da a 1 de gener de l’any 2023.
  • El valor cadastral de l’habitatge no superi els 120.000 euros.
  • La suma dels ingressos anuals de tots els membres que integren la unitat familiar del sol·licitant no poden superar els 21.512,88 euros -dues vegades i mitja l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)- de l’exercici 2022.
  • Estar al corrent de pagament de totes les seves obligacions tributàries.

A partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es farà l’estudi de totes les peticions fetes per comprovar que compleixen tots els requisits, i posteriorment es redactarà l’expedient resolutori que, un cop aprovat, permetrà que s’ordeni el pagament mitjançant transferència bancària al número de compte que hagin indicat els beneficiaris.

La partida pressupostària que l’Ajuntament de Palamós destina a aquestes subvencions, compta amb una dotació global de 70.000 euros, la qual es prorratejarà entre totes les sol·licituds aprovades.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Acció Social

02/05/2024

Relacionades per entitat