L’atenció social a les famílies i el foment de l’economia i l’ocupació, objectius prioritaris del pla de xoc per fer front a la crisi de la Covid-19 al municipi

L’Ajuntament de Palamós activarà un primer pla de xoc per fer front a la crisi de la Covid-19 al municipi, amb l’objectiu de posar a disposició dels ciutadans i ciutadanes de Palamós i Sant Joan, d’un volum de recursos públics per poder mitigar els efectes de la crisi del coronavirus.

L’aportació econòmica d’aquest pla és de 700.000 euros, resultant de l’avaluació realitzada per l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquelles partides del pressupost municipal 2020 que podien destinar una part del seu global a aquests ajuts; sumat al 20% de la previsió de superàvit per a aquest any que 2020, percentatge màxim que l’Estat permet als municipis poder destinar per atendre les emergències socials derivades de l’estat d’alarma.

L’objectiu és el de poder destinar aquesta aportació econòmica a dues línies essencials d’actuació: atenció social i ajuda a les famílies, per una banda, i promoció econòmica i foment de l’ocupació, per una altra.

D’aquesta manera s’ha acordat per part de tots els grups polítics representats al consistori municipal que han definit un total de 14 punts on es concreten les línies bàsiques d’actuació d’aquest primer pla de xoc.

Línies d’actuació del pla de xoc, Covid-19

Ajudes lloguer habitatge habitual. 210.000 €
Mediació conflictes lloguers. 10.000 €
Ajudes d’urgència per alimentació i serveis bàsics / Targetes moneder. 45.000 €
Espai distribució aliments / SABI. 10.000 €
Línia d’ajuts a empreses locals. 210.000 €
Subvencions adaptació mesures prevenció COVID-19. 85.000 €
Reforç “cartellera” via pública Covid-19. 5.000 €
Ajudes directes compra Comerç local (vals / targetes moneder). 35.000 €
Promoció digital dels establiments locals. 15.000 €
Campanyes intensives digitals d’eliminació d’estocs. 15.000 €
Mitjans de venda on-line. 5.000 €
Plans d’inserció laboral (SOC, Garantia Juvenil, Convenis, pràctiques). 40.000 €
Wifi públic municipal. 10.000 €
Programari informàtic tràmits on-line. 5.000 €
Total 700.000 €

L’objectiu és aplicar accions adreçades a l’atenció dels col•lectius més vulnerables cobrint l’emergència social al municipi; així com l’impuls econòmic amb el suport a les empreses i el comerç local.

Amb aquestes 14 línies d’actuació del pla de xoc s’adopten mesures per garantir les necessitats bàsiques, amb l’increment de l’import destinat a ajudes d’urgència per a les famílies del municipi que puguin patir pobresa en l’alimentació, higiene o medicació.

També s’incrementa la dotació econòmica de l’Espai de Distribució d’Aliments de Palamós (EDA) i del projecte d’acompanyament de les persones usuàries del Servei d’Atenció Bàsica Immediata (SABI), que augmenta en 10.000 euros la seva dotació inicial (46.000 €).

També s’impulsa l’ajut per al lloguer de l’habitatge de residència habitual i la mediació en conflictes de lloguer, o el projecte de xarxa de wifi públic en la zona urbana per a la reducció de la bretxa digital o dels plans d’inserció laboral que promoguin l’ocupació al municipi.

S’incideix en línies per a la recuperació econòmica per a l’aplicació de mesures de protecció de la salut relacionades amb la Covid-19 mitjançant subvencions i reforç de la senyalització a la via pública per garantir la màxima seguretat tant als ciutadans i ciutadanes com als visitants, així com facilitar la comunicació i tràmits telemàtics amb l’administració local.

Finalment, aquest pla de xoc contempla ajudes al teixit comercial i empresarial del municipi amb accions que permetin el manteniment o creació de llocs de treball, campanyes de reducció d’estocs, reforç de la comunicació per incentivar i promocionar tant l’autoconsum local com el turisme, així com la creació de plataformes de venda on-line destinades al teixit comercial local.

Les diverses àrees amb vinculació directa a les propostes incloses en el pla de xoc, ja estan ultimant l’aplicació de les accions previstes, així com la redacció de les bases que permetran poder sol•licitar les diferents línies d’ajut.

Cal destacar que a banda d’aquestes propostes l’Ajuntament de Palamós també ha previst altres mesures que no tenen una relació directa amb el pla de xoc però sí una destacada repercussió econòmica. És el cas de la bonificació de la quota tributària de diverses taxes, per tal de reduir-les proporcionalment en funció del període del qual no s’hagi pogut gaudir del servei amb motiu de l’estat d’alarma, com és el cas de l’ocupació de la via pública o recollida escombraries industrial.

L’Àrea de Serveis Econòmics també ha modificat el calendari de taxes municipals davant la crisi sanitària de la COVID-19, allargant de juny a novembre, els terminis de pagament. Aquesta mesura fiscal afecta els tributs que graven sobre: els vehicles de tracció mecànica; els béns immobles, la taxa escombraries domiciliàries, els guals i els cementiris; la taxa d’escombraries comercials; l’impost sobre activitats econòmiques; les liquidacions d’ocupació de via pública o les liquidacions de mercats.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat