Les obres d’urgència de l’Eixample s’enllestiran abans de final de mes

Aquesta setmana s’ha iniciat l’asfaltatge dels carrers inclosos dins el projecte de millora integral d’una part de l’àmbit de l’Eixample i durant la setmana vinent es portarà a terme el pintat i la instal•lació de la senyalització viaria, horitzontal i vertical, en tot aquest àmbit, així com la ubicació de l’arbrat a les voreres.

Amb aquests treballs es conclouran les obres d’urgència que es varen iniciar a mitjans del passat mes de juny, contractades per l’Ajuntament de Palamós a una nova empresa constructora, després de rescindir el contracte amb l’adjudicatària del projecte davant els reiterats incompliments d’aquesta en els terminis d’execució de les diverses fases d’aquests treballs.

Durant aquestes quatre setmanes la nova empresa contractada ha treballat amb l’objectiu de finalitzar totes aquelles feines que havien quedat pendents i evitar que es fes malbé el que ja estava executat. Ara només restaven les feines d’asfaltatge, pintat de la senyalització viària i ubicació de l’arbrat, que es preveu enllestir en uns 15 dies. Tan bon punt finalitzin aquests darrers treballs, s’obriran els carrers al trànsit de vehicles.

La rescissió i nova contractació per a l’execució d’aquests treballs d’urgència no han comportat cap modificació en el projecte ni en el seu pressupost, i per tant, no té cap mena de repercussió econòmica addicional per als veïns i veïnes d’aquest sector.

Cal destacar però, que aquest nou procés d’obres no inclou els treballs més complexos del projecte, concretament els del carrer de la Mercè, en el qual s’ha d’ubicar un nou col•lector d’aigües. La dificultat tècnica de les tasques de canalització d’aquests tubs, en un àmbit de sòl molt sorrenc i on es necessiten empreses i equipaments especialitzats, requereix que es faci una segona adjudicació prevista durant la tardor vinent.

El projecte de l’Eixample
El projecte integral que s’executa a l’Eixample es va iniciar el febrer de 2019 i inclou la urbanització dels carrers amb noves voreres i paviment d’asfalt, i afecta l’espai delimitat pels carrers Indústria, Carmel, Enric Vincke i l’avinguda del President Francesc Macià, incloent-hi també tots els trams de carrers interiors d’aquest perímetre, concretament els perpendiculars a mar, carrers Avió, Mercè i Carmel, i els paral•lels a mar, com són els carrers de Santa Bàrbara, Santa Marta i Sant Antoni.

Les obres també inclouen l’abastament d’aigua, reemplaçant la xarxa de sanejament per un sistema de recol•lecció separatiu; la modernització de la senyalització viària horitzontal i vertical, la ubicació d’alguns punts de nou enllumenat públic, així com de mobiliari urbà.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat