Palamós aprova un pressupost per a 2022 de 25,1 milions, amb una dotació per a inversions que supera el milió d’euros

La sessió plenària de l’Ajuntament de Palamós realitzada ahir dimarts dia 16 de novembre al vespre, va aprovar el pressupost municipal de 2022 que suma un total de 25.189.877,58 €, i amb una dotació d’1.203.000 € destinada a inversions. L’aprovació del document pressupostari de 2022 va comptar amb els vots favorables de l’equip de govern i en contra dels grups de l’oposició.

Aquest document recull la voluntat de continuar duent a terme polítiques de servei a les persones, atenent les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Palamós i Sant Joan, amb un enfoc social i clarament expansiu. El document aprovat té una clara aposta social, sense oblidar posar en valor aspectes del municipi vinculats amb la cultura, el patrimoni o el teixit econòmic.

Cal destacar el fet que, per segon any l’Estat ha anul•lat l’aplicació de la regla de la despesa i la normativa d’estabilitat pressupostària vigent fins ara, la qual cosa permet la utilització del superàvit per a despeses puntuals i extraordinàries, com s’ha fet durant els darrers exercicis per fer front també a les possibles contingències que puguin sorgir, com les vinculades a la Covid.

Son accions indispensables d’aquest pressupost l’acompanyament de famílies, infants i joves en risc d’exclusió social, els programes destinats fomentar el lloguer tot l’any, la formació ocupacional, els projectes de garantia juvenil o l’ensenyament. S’aposta també pel foment dels programes d’igualtat i lluita contra la violència, projectes destinats a atendre al col•lectiu més vulnerable, augmentant l’assignació pressupostària a entitats del municipi com Càritas o convenis amb les entitats que treballen amb infants i joves amb alguna discapacitat.

El pressupost també reprèn el suport a aquelles activitats que es realitzaven en el municipi abans de l’inici de la pandèmia amb accions atractives i singulars, que generin dinamisme econòmic i atreguin visitants, potenciant la desestacionalització i la dinamització de l’oferta comercial i gastronòmica del municipi. En aquest sentit també es recuperen activitats i programes tant en l’àmbit cultural com en l’esportiu, l’educatiu i de coneixement del patrimoni, i que amb motiu de la pandèmia havien quedat suspesos. Es potencia la programació d’activitats juvenils, així com la consolidació de serveis com el suport d’activitats en l’àmbit de la salut.

El pressupost 2022 també inclou l’arranjament i millores de places i carrers del municipi, mantenint el treball de línies estratègiques iniciades, desenvolupant el pla d’asfaltatges i voreres, i realitzant projectes integrals a diferents barris.

S’incideix en la generació d’energies renovables als equipaments municipals, i la millora progressiva de la gestió de les aigües pluvials per reduir els riscos d’inundació en zones sensibles.

També es destaca la inversió en la disposició de zones d’estacionament al municipi, sigui amb la construcció d’aparcaments o lloguers de terrenys i la seva adequació. S’implantem projectes destinats a la promoció de bons hàbits per al desenvolupament sostenible dels vehicles amb el nou programa Car Sharing.

En l’àmbit del neteja viària es destaca la millora, que amb la nova pròrroga del contracte, permetrà disposar de maquinària actualitzada, més jornades de treball i més serveis que millorin la neteja al municipi.

Inversions 2022
Enguany l’Ajuntament de Palamós destina d’aquest pressupost ordinari un global d’1.203.000 € a inversions. Els principals projectes que s’impulsen des d’aquest capítol responen a diversos criteris o actuacions, amb exemples com:

– Obres de construcció d’un aparcament a l’espai de La Equitativa (250.000€)
– Implantació i adequació d’aparcaments al municipi (30.000€)
– Obres de reposició d’asfaltatge i millora de voreres (250.000€)
– Obres de condicionament i millora de la plaça de Josep Sarquella (100.000€)
– Obres de millora del sistema de recollida i canalització d’aigües plujanes (55.000€)
– Millores d’estalvi energètic (150.000 €)
– Obres de reforma, rehabilitació i reposició d’instal•lacions esportives (15.000€)
– Obres d’arranjament de l’Skate park (25.000€)
– Projecte zero barreres (10.000€)
– Obres de millora dels serveis i l’accessibilitat a les platges (25.000€)
– Millores al paratge natural de Castell (10.000€)
– Obres de reposició d’espais enjardinats (15.000€)
– Subministrament d’equipament informàtic (75.000€)

Congelació d’impostos i taxes, excepte l’IBI
El criteri general del pressupost 2022, ha estat seguir la línia dels darrers anys mantenint el nivell que han tingut les ordenances fiscals al municipi, excepte pel que fa a l’impost sobre béns immobles (IBI), que l’any vinent puja un 2’9%.

Amb aquest únic increment, l’Ajuntament de Palamós podrà fer front, entre altres despeses, a l’augment de l’IPC, al compliment dels convenis col•lectius, així com la puja del 2% del salari dels treballadors públics tal com marca la Llei de pressupostos estatals per a l’any 2022.

Reducció de la ràtio d’endeutament
Amb aquest pressupost l’Ajuntament de Palamós vol seguir mantenint la línia de contenció dels darrers pressupostos aprovats, des de la vocació del millor servei al ciutadà, atenent necessitats i demandes, a la vegada que es potenciï l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Amb aquesta línia de treball i execució pressupostària cal remarcar que la ràtio de deute viu de l’Ajuntament de Palamós segueix disminuint, situant-se actualment en l’actualitat en un 18%, quan l’any 2014 era del 58%. Aquesta reducció del deute suposa per al municipi un estalvi anual global d’1.200.000 €.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat