Es presenta el nou cartipàs municipal a l’Ajuntament de Palamós, fruit de l’ampliació del pacte de govern amb la formació de Junts per Catalunya

La sala d’actes de l’Ajuntament de Palamós ha acollit aquest matí (03/11/23) la presentació del nou cartipàs municipal amb la delegació de competències als edils de govern, que de vuit regidors/es passa a onze, fruit de l’ampliació del pacte establert fins ara entre els grups municipals d’ERC (5 regidors/es) i del PSC (3), al qual s’hi suma Junts per Catalunya, Palamós i Sant Joan (3).

L’alcalde de Palamós Lluís Puig ha signat el decret del nou cartipàs, mitjançant el qual s’estableixen les següents delegacions d’atribucions.

Atribucions de regidories

L’alcalde, Lluís Puig Martorell (ERC), es responsabilitzarà de les àrees d’Urbanisme, Acció Social i Ciutadania.

A la regidora Raquel Gallego Cristóbal (PSC), se li atribueixen les següents competències: Habitatge, Brigada, Cementiris i Emissora municipal.

El regidor Raimon Trujillo Coris (JUNTS) assumeix les responsabilitats vinculades a Secretaria, Serveis Jurídics i Contractació, Serveis Econòmics, Emprenedoria i Smart City.

En el cas de la regidora Maria Puig Ferrer (ERC), seran les àrees de Medi Ambient, Neteja i Residus, Salut Pública, Patrimoni i Arxiu.

El regidor Josep Coll Valero (PSC), encapçala les regidories de RRHH i organització,  així com la d’Esports.

Per a la regidora Blanca Suquet Fornós (JUNTS) se li deleguen responsabilitat en l’àmbit d’Ensenyament, OAC i Noves tecnologies.

Al regidor Antoni Bachiller Puig (ERC) se li atribueixen les regidories de Promoció Econòmica, Turisme i Mercats.

La regidora Núria Botellé Rebull (ERC) es responsabilitza de Cultura, Biblioteca,  Participació Ciutadana.

El cartipàs ha designat per a Yolanda Aguilar Gallego (PSC) les regidories de Ciutat Educadora, Gent Gran i Igualtat.

Per al regidor Josep Santamaria Comes (JUNTS) seran les regidories de Seguretat, Mobilitat, Protecció Civil i Aparcaments, així com Agermanaments.

I finalment el regidor Eduard Riera Andreu (ERC) serà responsable de les àrees de Joventut, Solidaritat i Cooperació, i Via Pública.

Junta de Govern i tinències d’alcalde

Tal com es va encetar en la present legislatura, les Juntes de Govern permetran la presència dels portaveus de l’oposició, que en aquests òrgans de gestió tenen veu sense vot.

Així mateix, el decret signat també determina els regidors integrants de la Junta de Govern Local:

Il·lm. Sr. Lluís Puig Martorell

Sra. Raquel Gallego Cristóbal

Sr. Raimon Trujillo Coris

Sra. Maria Puig Ferrer

Sr. Josep Santamaria Comes

Sr. Antoni Bachiller Puig

I, finalment, nomena les tinències d’alcalde d’aquest Ajuntament, que es redueixen en nombre, passant de cinc a tres, amb representació per a cadascuna de les forces polítiques al govern, i amb el següent ordre:

 • Primera tinenta d’alcalde: Sra. Raquel Gallego Cristóbal
 • Segon tinent d’alcalde: Sr. Raimon Trujillo Coris
 • Tercera tinenta d’alcalde: Sra. Maria Puig Ferrer

Acord de govern

L’acord de govern entre les formacions municipals d’ERC, PSC i JUNTS, estableix la necessitat de compartir reptes programàtics que es tradueixen en unes línies estratègiques de treball per a l’actual mandat, establint prioritats en:

 1. Polítiques per al benestar, comunitat i una vida saludable
 2. Promoció del municipi en tant que referent de turisme i desenvolupament econòmic sostenible.
 3. Treball en la via pública en carrers, places i espais verds, i una mobilitat per afrontar els reptes actuals i futurs tenint en compte  tots els barris.
 4. Impuls de la renovació d’equipaments estratègics cercant figures de cofinançament supramunicipal.
 5. Impulsar una nova estratègia en la neteja i recollida de residus que permeti un municipi més net i endreçat.
 6. Transformar l’organització interna i la infraestructura tecnològica de l’Ajuntament per millorar l’eficiència i eficàcia dels serveis a la ciutadania.

Així mateix, els grups d’ERC, PSC i JUNTS acorden respectar la diferència de posicionaments en relació a les temàtiques d’àmbit nacional, aquelles referides a la relació entre Catalunya i l’Estat Espanyol i d’àmbit internacional.

Acord programàtic de govern

En els blocs programàtics descrits en aquest acord de govern, les tres forces destaquen els següents objectius compartits del proper mandat:

 1. Polítiques per al benestar, comunitat i una vida saludable
 • Avançar en el desplegament dels projectes d’habitatge posant l’accent en pisos de lloguer, prioritzant les parcel·les municipals de la zona del C/ Enric Vincke.
 • Finalitzar l’estudi dels serveis actuals d’atenció social, i valorar la idoneïtat de la internalització de serveis.
 • Treballar amb la comunitat escolar per tal de mantenir el nivell de no segregació escolar al nostre municipi i fomentar l’ús de la Llengua catalana.
 • Impulsar la interlocució i participació dels veïns i veïnes de les diferents zones, amb la creació d’assemblees i treball amb les diferents associacions.
 1. Promoció del municipi en tant que referent de turisme i desenvolupament econòmic sostenible
 • Compartir objectius amb el sector econòmic local i dinamitzar els espais de treball conjunt.
 • Prioritzar estratègies de desenvolupament econòmic que impulsin l’ocupació de qualitat durant tot l’any en l’àmbit esportiu, cultural, patrimonial aprofitant les infraestructures i entorn del municipi.
 • Seguir treballant en la formació professional com a pilar de l’ocupació de qualitat, així com desplegar estratègies que aproximin l’oferta formativa a les necessitats del sector productiu.
 1. Treball en la via pública en carrers, places i espais verds, i una mobilitat per afrontar els reptes actuals
 • Impulsar una estratègia i planificació compartida sobre la mobilitat que faciliti la comunicació interna a peu i en bicicleta, que millori la senyalització i les condicions d’aparcaments i que defineixi solucions per a abordar les necessitats estacionals
 • Contemplar la via pública com a espai comú prioritari, impulsant millores en la il·luminació i l’accessibilitat, així com desplegant projectes integrals de renovació de diferents zones, incorporant voreres, enllumenat i reducció de riscos d’inundacions prioritzant la zona de La Fosca i la Rutlla Alta.
 • Impulsar millores en places i espais verds preparats per a l’estada d’oci, lleure i activitat social i cultural.
 1. Impuls de la renovació d’equipaments estratègics
 • Desenvolupar projectes d’equipaments estratègics com el Passeig, el Pavelló, el Mercat Municipal i el Parc del Molí de Vent.
 • Impulsar i fer seguiment de projectes rellevants per Palamós i Sant Joan, com són la renovació de la depuradora, el procés per a la construcció del nou hospital i el Pla director del Port.
 • Estudiar la viabilitat de nous equipaments d’aparcament, prioritzant la zona del C/ Cervantes i zona portuària.
 • Treballar amb els espais de trobada i activitat associativa, per seguir millorant polivalència i disponibilitat d’espais per a les entitats municipals i l’activitat social en general.
 1. Impulsar una nova estratègia en la neteja i recollida de residus
 • Impulsar un nou contracte de neteja amb renovació total de la maquinària i major mecanització de les tasques, així com aplicar estratègies d’eficiència i millora del servei per avançar en neteja viària.
 • Impulsar el canvi en el sistema de recollida de residus a un servei “porta a porta” heterogeni, adaptat a la realitat de cada zona i cada tipus d’habitatge, amb un desplegament calendaritzat que contempli el treball amb informadors i perfils d’educadors cívics i ambientals.
 1. Transformar l’organització interna i la infraestructura tecnològica de l’Ajuntament per millorar l’eficiència i l’eficàcia dels serveis a la ciutadania.
 • Simplificar la tramitació administrativa. Analitzar i revisar els procediments interns amb l’objectiu que l’activitat administrativa esdevingui més fluida, eficaç i eficient.
 • Millorar la interoperabilitat entre les diferents bases de dades corporatives i els serveis d’intercanvi de dades entre administracions per tal d’aconseguir millorar els temps de resposta amb la ciutadania, la capacitat d’anàlisi i l’eficiència en la gestió.
 • Impulsar polítiques de paper zero mitjançant la modernització, la tecnificació de procediments i la implementació de dispositius i eines que permetin la generació de documents electrònics directes.
 • Assistir i ajudar la ciutadania en el procés de transició a l’administració electrònica.

Acord específic en relació a la relació de Catalunya amb l’Estat i les votacions de temàtica internacional

En relació a temes més enllà de la política local i pel que fa a la relació entre Catalunya i l’Estat, o bé de temes d’àmbit internacional. Totes les quals que no tenen res a veure amb les competències pròpies de l’Ajuntament, les tres formacions prenen els següents acords:

 • Respectar la diferència de posicionaments en relació a les temàtiques d’àmbit nacional, aquelles referides a la relació entre Catalunya i l’Estat Espanyol que es puguin expressar al plenari municipal, així com també les posicions sobre temes d’àmbit internacional. Totes les quals, en definitiva, que no tenen res a veure amb les competències pròpies de l’Ajuntament de Palamós.

Acords organitzatius

PRIMER.- Els regidors d’ERC, PSC  i JUNTS expressaran l’estabilitat del pacte votant conjuntament el cartipàs amb les delegacions corresponents i les representacions institucionals

 SEGON.- Els grups municipals d’ERC, PSC i JUNTS basaran l’acció de govern en les prioritats pactades en l’acord o altres que hauran estat prèviament consensuades en els òrgans que també preveu aquest acord

TERCER.- Per fer el seguiment dels termes d’aquest acord i garantir el seu compliment, es constituiran els següents espais de funcionament intern:

 1. a) Reunions de seguiment de l’acord de govern
 2. Objectiu i periodicitat: Seguiment de l’acord de Govern i el treball de governabilitat i/o possibilitat. Avaluació, i actualització si fos oportú, de l’acord de govern de manera constant.
 3. b) Reunions de coordinació de l’acció de govern.
 1. Objectiu i periodicitat: compartir el progrés i l’actualitat de l’acció de govern de forma setmanal.
 2. Composició: els regidors de l’equip de govern. Podran establir reunions combinades amb equips tècnics per aprofundir especialment en determinats projectes o àrees.
 3. c) Gabinet d’alcaldia
 4. Objectiu i periodicitat: establir una comunicació constant i compartida entre la representació dels grups conjuntament amb l’alcaldia, resoldre situacions no previstes que requereixin un posicionament polític conjunt o atendre urgències de primera instància en el conjunt del govern. Es mantindrà el canal de comunicació permanentment obert així com es convocarà quan sigui necessari a instàncies de qualsevol de les parts.
 5. Composició: el formaran l’alcalde i els tres tinents d’alcaldia.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp