La Generalitat fa un nou pagament de 1.029.169,66 € dins el procés de retorn del deute que acumula des de l’any 2011 amb l’Ajuntament de Palamós

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Economia, ha fet efectiu un tercer pagament del deute corresponent a les obres del Pla de Barris Palamós Millora, que des de l’any 2011 havia anat acumulant amb l’Ajuntament de Palamós.

L’ingrés es va realitzar el passat dissabte 29 d’octubre, quan la Generalitat de Catalunya va transferir a l’Ajuntament de Palamós la quantitat d’1.029.169,66 € euros.

Es tracta del tercer pagament que sobre aquest deute ha realitzat el govern autonòmic a les arques municipals després que el passat mes de juny fes efectiva una primera aportació de 579.448,79 euros i el 6 de setembre en fes una segona de 1.338.239,55 euros.

Aquests destacats ingressos permeten eixugar progressivament el deute que la Generalitat té contret amb el municipi, dels quals 3.323.053,65 euros corresponen concretament a les obres del Pla de Barris Palamós Millora, i la resta, a subvencions diverses dels exercicis 2013, 2014 i 2015.

Una part destinada a l’amortització de deute
Les tres transferències realitzades fins ara per part de la Generalitat de Catalunya sumen un destacat global de 2.946.858,00 euros, restant encara pendent de retornar, referent al període 2011-2015, una quantitat que actualment s’acosta al milió dos-cents mil euros.

L’Ajuntament de Palamós ha destinat 579.448,79 euros a amortització de deute a llarg termini, estant actualment en tràmit l’amortització de deute corresponent al 490.000 euros més de la segona aportació, seguint les directrius marcades per la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que representa per al municipi un estalvi en pagament d’interessos d’aproximadament uns 130.000 euros en total.

Una reiterada reclamació del municipi
El reconeixement del deute contret amb el municipi i el pagament dels imports corresponents, ha estat una constant reclamació per part de l’Ajuntament de Palamós al govern autonòmic d’ençà de l’any 2011, amb l’objectiu d’evitar que la demora en el retorn d’aquests imports pogués provocar tensions de tresoreria al pressupost municipal.

Les constants demandes que ha fet Palamós durant els darrers anys s’han centrat principalment amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, màxim responsable de les subvencions del Pla de Barris en el qual es va incloure el projecte “Palamós Millora” que va suposar la rehabilitació dels barris de Cases Noves, Mas Guàrdies i Eixample Nord.

Tres pagaments
El passat dia 25 de juny la Generalitat de Catalunya va fer un primer pagament per aquest concepte transferint la quantitat de 579.448,79 euros, el 6 de setembre es va transferir un segon pagament de 1.338.239,55 euros i el passat dia 29 d’octubre s’ha dut a terme un tercer ingrés amb l’aportació d’1.029.169,66 euros.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat