La segona fase d’obres d’urbanització de la Fosca s’iniciarà a finals d’aquest any

El Ple de l’Ajuntament de Palamós realitzat ahir dimarts (19/01/21), va aprovar definitivament el projecte de la segona fase d’obres d’urbanització d’un sector de la Fosca, un àmbit principalment de segona residència ubicat al nord del municipi que s’estén darrere la platja que li dona nom. Aquestes obres donen continuïtat a les que es varen realitzar l’any 2003 en un altre sector de la Fosca.

La nova fase se centra ara als carrers inclosos dins el sector delimitat per la carretera de La Fosca, el camí del cementiri de Sant Joan, el camí vell de La Fosca i el carrer de l’església de La Fosca.

L’objectiu principal de l’actuació és el de completar la xarxa viària, ja que alguns dels carrers inclosos encara estan pavimentats amb sauló; actualitzant les infraestructures i serveis a tot l’àmbit i adequant les xarxes als nous requisits tècnics i normatius.

A principis de l’any passat l’Ajuntament de Palamós va fer reunions informatives amb els veïns del sector afectat per tal d’informar-los de les actuacions previstes i per a poder recollir aquelles propostes o suggeriments que es poguessin sumar al projecte.

Posteriorment l’octubre passat es va fer l’aprovació inicial del projecte, i ara, es tanca aquest procés amb l’aprovació definitiva.

El projecte aprovat inclou actuacions concretes segons les necessitats de cada carrer. La proposta viària planteja principalment carrers de circulació rodada amb calçada asfaltada i voreres a banda i banda amb panots 20×20.

També s’executaran alguns carrers i passatges, amb calçada i la vorera al mateix nivell, construïts amb plataforma única i tractament superficial de formigó acolorit. A banda es duran a terme petites intervencions per adaptar l’amplada d’alguns dels vials, tal com ja preveu el POUM.

Perllongació dels carrers Dues Palmeres i el de l’Església de la Fosca
La segona fase d’obres d’urbanització d’aquest sector de la Fosca inclou també la perllongació dels trams finals dels carrers Dues Palmeres i el de l’Església de la Fosca, ara sense sortida, i que un cop executades les obres quedaran connectats definitivament amb el Camí vell de la Fosca.

Precisament aquesta actuació del projecte ha comportat l’expropiació dels terrenys necessaris per a poder realitzar aquesta necessària unió de carrers, l’expedient del qual també va ser aprovat en el ple municipal d’ahir dimarts.

La millora dels serveis també s’inclou dins el paquet d’actuacions previstes. D’aquesta manera es destaca la instal•lació de nou enllumenat públic, la canalització separativa de la xarxa aigües residuals i plujanes, la millora de la xarxa de subministrament d’aigua potable i el soterrament de les xarxes elèctriques i de telèfon.

Condicionament de zones verdes
La proposta d’urbanització permetrà el condicionament de dues zones verdes. Una estarà situada davant del cementiri, on s’inclourà un aparcament i un espai de lleure central que s’unirà amb els carrers que l’envolten mitjançant un camí per a vianants. L’altra zona verda s’ubica al carrer de l’Església i inclourà també un recorregut central per a vianants. En tots dos espais s’instal•larà mobiliari urbà amb bancs i papereres.

El termini d’execució de les obres és de setze mesos, i es preveu que es puguin començar a executar durant el darrer trimestre d’aquest any. El pressupost global d’aquest projecte és de 3.355.689,49 €, que es finançaran amb un 90% per part dels veïns d’aquest àmbit mitjançant contribucions especials, i la resta serà aportat per l’Ajuntament de Palamós.

El percentatge de les contribucions especials que s’aprova ara és el mateix que es va aplicar l’any 2003 en la primera fase del projecte d’obres d’urbanització que varen afectar un altre sector de la Fosca. L’Ajuntament de Palamós valora la possibilitat de sol•licitar subvencions a administracions supramunicipals que es puguin sumar al finançament global d’aquest projecte.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp