L’Ajuntament de Palamós aprova el pressupost municipal per a 2014, amb la congelació de la majoria d’impostos i de la totalitat de les taxes

La sessió plenària de l’Ajuntament de Palamós celebrada ahir dimarts (29/10/13) va aprovar, amb els vots favorables del PSC, ERC, PP i Entesa-IC/V, i en contra de CiU, el document que recull el pressupost municipal de l’any vinent que puja a un total de 20.676.000 €.

El pressupost de 2014 reflecteix la voluntat de continuar amb la línia de rigor, sostenibilitat i compromís, tant a nivell tècnic com de servei a la ciutadania, amb especial sensibilitat i empatia per als temes socials. El document manté el nivell de subvencions a les entitats i associacions locals i recull l’aposta per les polítiques de suport a l’emprenedoria i la creació de llocs de treball vinculats, al mateix temps que potencia les polítiques adreçades als col•lectius més afectats per aquesta situació econòmica adversa, amb l’objectiu de respondre a la realitat i necessitats del moment.

En aquest sentit es destaquen els incentius a la taxa IBI per aportar habitatges en règim de lloguer social, l’increment en un 33% de les partides socials del Centre de Distribució d’Aliments i d’ajuts directes a persones necessitades; i l’augment del 17% en la partida de Solidaritat i Cooperació.

Congelació d’impostos i de taxes
El criteri general del pressupost 2014 ha estat no incrementar impostos ni taxes. La majoria d’impostos Directes i Indirectes es congelen, altres com les Plusvàlues tenen una reducció mitjana als tipus impositius d’un 24%.

En referència a l’IBI es redueix el seu tipus del 0,900 a 0,830 per compensar l’aplicació del 4t any de revisió cadastral. La previsió d’ingressos per IBI se situa en un increment del 0,51% respecte als Drets Reconeguts Nets (DRN) 2013 a setembre.

L’IBI domiciliat passa de 2 a 3 terminis de pagament i també es redueix l’import mínim per a ajornaments i fraccionaments per facilitar una major adequació a les disponibilitats econòmiques dels ciutadans.

Les taxes es congelen en la seva totalitat, tot renunciant, a diferència dels anys anteriors, a aplicar la fórmula de variació IPC consensuada i que hauria representat un increment del 2,2%.

1,5 milions d’euros per fer front a inversions a curt termini
El pressupost de 2014 no inclou inicialment cap operació de préstec, malgrat que els indicadors 2012 són positius (Resultat Exercici, Estalvi Net i rati d’endeutament per sota del 75%). La previsió de liquidació del 2013, a data d’avui, també fa pensar el manteniment dins dels indicadors en positiu amb una rebaixa del rati d’endeutament per situar-lo per sota del 70%.

És per això que si els indicadors segueixen sent positius i un cop s’efectuï la liquidació d’aquest 2013, no es descarta poder fer durant l’any 2014 una operació d’endeutament d’uns 1,5 milions d’euros per fer front a inversions a curt termini.

REUM DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2014 – INGRESSOS

I Impostos directes 10.391.000,00
II Impostos indirectes 100.000,00
III Taxes i altres ingressos 5.084.000,00
IV Transferències corrents 4.135.000,00
V Ingressos patrimonials 966.000,00

T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . 20.676.000,00

REUM DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2014 – DESPESES

I Despeses de personal 8.450.000,00
II Despeses corrents 8.421.000,00
III Despeses financeres 476.000,00
IV Transferències corrents 1.528.000,00
IX Amortitzacions financeres 1.801.000,00

T O T A L . . . . . . . . . . . . . ….. 20.676.000,00

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat