L’Ajuntament de Palamós arranja un tram de vorera del carrer de Joan Rovira i Bastons

L’Ajuntament de Palamós mitjançant els operaris de la Brigada Municipal, ha iniciat el procés d’arranjament de la vorera del carrer de Joan Rovira i Bastons. Es tracta concretament del tram de vorera d’aquest carrer que transcórrer en paral•lel al parc de la Bassa ubicat en la zona del polígon industrial de Sant Joan.

Aquestes tasques de millora se centren en la retirada d’uns vuit arbres que provocaven desperfectes en aquest àmbit a causa del desenvolupament en superfície que havien experimentat les seves arrels.

Un cop realitzada aquesta extracció s’ha realitzat la substitució del cablejat de l’enllumenat públic que passava soterrat per la vorera i que també estava afectat pel creixement de les arrels.

Posteriorment s’han dut a terme les feines d’anivellament de la superfície afectada i durant aquesta setmana s’està procedint a reposar el ferm, mitjançant l’aplicació de formigó.

Les feines d’arranjament de la vorera del carrer de Joan Rovira es van iniciar la darrera setmana del passat mes de març i es preveu que quedin enllestides en la seva totalitat a finals d’aquesta setmana.

Programa de manteniment de la via pública
Aquesta actuació d’arranjament forma part del programa de manteniment i millores que la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Palamós executa durant l’any en places, carrers i espais públics de la vila.

En aquest sentit cal destacar que ben aviat també s’executaran millores en voreres de l’avinguda de Catalunya, concretament en el tram que hi ha amb la cantonada amb Enric Vincke; i també en el carrer de la Indústria, en el seu tram comprés entre els carrers de València i Mallorca.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

20/02/2024

Relacionades per entitat