L’Ajuntament de Palamós disposa enguany d’1,8 milions d’euros per al finançament d’inversions i despeses, que se sumen als que ja inclou el pressupost ordinari

L’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Palamós ha dut a terme el tancament de l’exercici 2021, destacant l’equilibri pressupostari resultant entre ingressos i despeses, amb una elevada execució pressupostària de la despesa corrent, que se situa prop del 97%, i dins un període on el municipi ha tornat a aportar importants recursos econòmics a les necessitats sorgides arran la pandèmia.

El resultat pressupostari positiu de 2021 se suma doncs al romanent de tresoreria per a despeses generals acumulat en els darrers anys, i del qual l’Ajuntament de Palamós en disposarà ara fins a 1.884.789 euros que es podran destinar al finançament d’inversions i despeses que es generin durant aquest 2022, i que se sumen al 1.203.000 euros que ja s’inclouen a la partida d’inversions del pressupost municipal d’enguany.

El romanent de tresoreria esdevé un indicador molt rellevant per valorar la solvència financera a curt termini de l’entitat local.

Reducció de l’endeutament per sota el 18%
Amb aquestes xifres positives el pressupost de 2021 ha seguit la tendència de les liquidacions dels darrers anys que permeten reduir l’endeutament del municipi a xifres històriques, que ara ja està al 17,74%.

Cal destacar doncs aquesta progressiva tendència a la baixa que l’Ajuntament de Palamós ha obtingut en els darrers anys, i que situaven el deute del municipal en un 58% l’any 2014, un 52% el 2015, un 46% el 2016, un 33,34% el 2017, un 27,04% el 2018, un 21,49% el 2019, un 22,22% al 2020 i finalment un 17,74% al 2021.

El superàvit global aconseguit és fruit d’un treball de gestió que s’ha realitzat des de l’Àrea de Serveis Econòmics, potenciant l’estalvi i amb una implicació directa de les àrees municipals que tenen un paper rellevant en el control i gestió dels seus pressupostos. A banda cal destacar també la dinàmica constant duta a terme per a poder continuar incrementant el nivell d’ingressos en els pressupostos municipals.

Aquest gruix de diners estalviats és fruit d’una gestió econòmic acurada i eficaç, que vetlla per a mantenir i incrementar els recursos municipals que aporten els palamosins i les palamosines, i fer-ho d’una manera oberta i transparent.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp