L’Ajuntament de Palamós i Ports de la Generalitat signen un conveni de col•laboració per a la redacció del Pla especial del port

L’alcalde de Palamós, Lluís Puig; i el secretari d’Infraestructures i Mobilitat i president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, han signat aquest dijous un conveni de col•laboració per a la redacció del Pla especial del port, que ha de determinar les actuacions per impulsar el sistema portuari d’aquest municipi, d’acord amb la legislació vigent. Aquest conveni tindrà una vigència de quatre anys.

Ports de la Generalitat i l’Ajuntament redactaran conjuntament el Pla especial. Així mateix, s’ha consensuat la creació d’una oficina amb les dues administracions per programar les determinacions del Pla.

Establiment de zones d’ús
En aquest Pla, Ports de la Generalitat proposarà l’establiment de zones d’ús per garantir el funcionament eficaç de la zona portuària perquè puguin conviure els usos industrials, comercials, culturals, turístics i d’oci de la façana portuària amb el teixit urbà, amb criteris de sostenibilitat.

Així mateix, l’Administració portuària i l’Ajuntament de Palamós establiran determinacions relatives als accessos, la volumetria, l’edificabilitat, la connexió a la xarxa viària i la cobertura adequada de la demanda de serveis portuaris.

Els criteris per a la redacció del Pla especial són els següents:

1)El Pla especial s’ajustarà a la Llei de ports de Catalunya, a la Llei d’urbanisme de Catalunya i al Pla d’ordenació urbanística del municipi de Palamós (POUM).

2)La regulació dels usos contempla els sectors actuals: comercial, pesquer, esportiu, cultural, turístic i patrimonial. Es considerarà la reordenació de l’activitat pesquera, la nàutica esportiva i les embarcacions turístiques.

3)Les principals línies estratègiques del Pla especial seran les següents:

-Usos: ordenar el port i els sectors que hi conviuen, en funció de les necessitats de superfície per a usos portuaris i dels espais lliures de la zona portuària.

-Façana portuària: definir la solució urbanística i arquitectònica a desenvolupar que faciliti la continuïtat del passeig marítim fins a les instal•lacions del port, amb criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica.

-Sector pesquer: reubicar el sector, tenint en compte les infraestructures i els equipaments: casetes de pescadors, estenedor de xarxes, peixateria, accessos a la zona, etc.

-Sector comercial i de creuers: potenciar les activitats lligades als creuers, millorar l’accessibilitat dels autobusos i integrar les naus de suport al sector comercial de la Pedrera al seu entorn.

-Sector esportiu: ordenar les instal•lacions i les activitats que s’hi desenvolupen d’acord amb els paràmetres d’edificabilitat permesos.

-Usos terciaris: aplicar el marc regulador de la imatge i la intensitat a l’activitat de terrasses i activitats diverses lligades a la façana marítima i millora dels usos associats a la nàutica i al turisme.

-Mobilitat i accessibilitat: donar resposta a les necessitats de mobilitat rodada i d’aparcament a la zona portuària, ampliar les àrees per a vianants al voltant de la Planassa, suprimir les barreres arquitectòniques i implantar mesures ambientals en l’àmbit del port.

Vial d’accés al port
Ricard Font i Lluís Puig també han signat aquest dijous un conveni de col•laboració per fer les obres manteniment d’un tram de la ronda est que dóna accés al vial del port de Palamós. L’actuació tindrà un cost de 65.000 euros i s’executarà l’últim trimestre d’aquest any.

El port de Palamós és una gran infraestructura que compta amb una dàrsena comercial, una dàrsena pesquera i una dàrsena esportiva, amb un moviment de mercaderies notable.

Aquesta actuació permetrà millorar l’accés al vial del port per donar millor servei als usuaris, atesa la intensitat de circulació que té aquest tram. Les obres suposaran la reposició del paviment i la senyalització horitzontal de la calçada, en el tram del vial del port situat entre la carretera de la Fosca i el carrer de la Roqueta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp