L’Ajuntament de Palamós presenta al•legacions al Fons de Cooperació Local de Catalunya 2013

Durant la setmana passada l’Ajuntament de Palamós va fer arribar a la conselleria de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat l’al•legació a la resolució del Fons de Cooperació Local de Catalunya, ja que des del municipi es considera que aquesta vulnera diversos articles de la Llei de pressupostos.

En concepte d’aquesta aportació l’Ajuntament de Palamós va preveure al pressupost de 2013, una aportació de 250.000 €, mentre que en el pressupost vigent la quantia prevista de l’aportació se situa en 210.000 €.

El municipi discrepa absolutament del contingut d’aquesta resolució, que com a altres municipis del país, més d’un centenar, no li atorga cap aportació econòmica en base aquest Fons de Cooperació destinat als governs locals i que a Palamós a l’any 2012 va ser de 219.661,69 €.

L’al•legació presentada per l’Ajuntament de Palamós al Govern de la Generalitat demana que es deixi sense efectes la resolució de distribució d’aquest fons entre els ajuntament catalans, i que es faci una nova distribució, d’acord amb els criteris continguts a la Llei de Pressupostos de la Generalitat aprovada pel 2012 i en vigència l’any passat degut a la pròrroga de pressupostos aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquests criteris es basen en la població com a indicador de despesa, la major despesa associada a la plurinuclearitat, o l’associada a la capitalitat comarcal i a la despesa per a la gestió del territori.

Res a veure amb el criteri de distribució emprat de la Generalitat, que consisteix en valorar la diferencia entre la participació del municipi en ingressos de l’Estat entre el 2013 i el 2012, amdues cobrades com a bestretes i per tant amb carácter provisional. Si aquesta diferencia supera l’aportació del FCLC de 2012 l’atribució del FCLC de 2013 és zero.

Cal remarcar que a l’exercici 2013 s‘ha produït un increment molt important en les quanties de les bestretes de la participació dels municipis en els tributs de l’Estat (al voltant d’un 16% de mitjana) com a conseqüència d’una estimació molt optimista de la recaptació de l’Estat corresponent a l’esmentat exercici.

A la vista de les dades disponibles de la recaptació real dels ingressos de l’Estat a novembre 2013, es constata que és substancialment inferior a la previsió realitzada i, per tant, és altament probable que l’import de la liquidació definitiva de l’exercici 2013 sigui negativa, incidint especialment en aquells ajuntaments que han rebut bestretes superiors i que ara es veuran doblement perjudicats: hauran de tornar aquest increment transitori de finançament i, alhora, no tindran cap ingrés pel Fons de Cooperació Local de Catalunya pel 2013.

Aquest és el cas de Palamós on l’aportació provisional de l’Estat per a 2012 (participació dels municipis en els tributs de l’Estat) era de 3.226.967,36 euros, mentre que per a 2013 va ser de 3.467.312,85 euros.

En ser la diferència entre els dos imports (240.345,49 euros), superior a l’aportació prevista pel Fons de Cooperació Local de Catalunya, la resolució final de la Generalitat no preveu cap aportació econòmica al municipi de Palamós.

Al•legació
És per tot això que l’Ajuntament de Palamós ha demanat en la seva al•legació que es deixi sense efectes la distribució efectuada per la Resolució de la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals, GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2013, per causa de nul•litat de ple dret.

Finalment també demana que es faci una nova distribució, d’acord amb els criteris continguts a l’article 51 de la llei 1/2012, de 22 de febrer, de Pressupostos de la Generalitat.

Per tal de poder reforçar aquesta demanda l’Ajuntament de Palamós vol elevar aquesta al•legació al Ple municipal d’aquest mes de gener com a moció conjunta del consistori.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat