Les taxes i els impostos municipals per a 2017 es congelen i no presentaran increment

L’Ajuntament de Palamós ha acordat la congelació dels tributs que recapta el municipi per a l’any vinent.

D’aquesta manera les Ordenances Fiscals que regulen els impostos i taxes que han de pagar els ciutadans anualment per diversos conceptes, prestacions i serveis que el consistori ofereix, es mantindran amb els mateixos imports o fins i tot per sota, amb l’objectiu de no augmentar la pressió fiscal als ciutadans.

Les Ordenances Fiscals per a 2017 es van aprovar el dimarts passat en el ple municipal corresponent a aquest mes d’octubre amb els vots a favor dels grups municipals d’ERC, CiU i PP, i l’abstenció del PSC, JxPiSt.J i la CUP.

Congelació d’impostos i millora de la tributació de les rendes baixes
L’Ajuntament de Palamós ha congelat tots els tributs, alhora que ha introduït un seguit de modificacions en els beneficis fiscals per tal de millorar la tributació de les rendes més baixes.

En aquest sentit, destaca la creació d’un nou tram en la bonificació en l’IBI a les famílies nombroses que, en el cas de rendes familiars fins a 15.000 euros, s’ha augmentat el percentatge de bonificació fins al 90% de la quota íntegra, amb un límit de 600 euros.

També en aquesta línia, la tarifa zero en la taxa per la recollida de residus domiciliaris s’ha vist ampliada a tots els contribuents que acreditin escassa capacitat econòmica i no, com fins ara, que estava restringida a persones jubilades majors de 65 anys o amb un grau de disminució reconegut superior al 33%.

Altres novetats destacables són la millora de les bonificacions en la taxa per la recollida de residus domiciliaris en concepte d’ús de la deixalleria i per autocompostatge, que passen del 10 al 15% de la quota íntegra, així com la creació d’una nova bonificació del 50% en el cas que es faci ús de la deixalleria, autocompostatge i recollida selectiva.

També són destacables la millora de la bonificació per les transmissions mortis causa de l’habitatge habitual en la “plusvàlua” que, en el cas que l’hereu sigui el cònjuge o parella de fet i ja fos copropietari de l’immoble, passa del 50 al 90%, i l’ampliació al 90% de la bonificació per aprofitament tèrmic (no elèctric) de sistemes d’energia solar en l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres.

Modificació del calendari fiscal per facilitar el pagament dels tributs
Per últim, de cara a facilitar el pagament dels tributs, s’ha modificat el calendari fiscal.

D’una banda, amb l’ampliació del període voluntari de pagament de l’IBI, residus domèstics, guals i cementiris fins al dia 5 de setembre i, per altra banda, amb el fraccionament de la taxa per la recollida de residus domiciliaris, quan els seu pagament es troba domiciliat, en dos rebuts coincidents amb la 1a i la 3a fracció de l’IBI.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat