Les taxes i els impostos municipals per a 2023 es congelaran i no presentaran increment

L’Ajuntament de Palamós ha acordat la congelació dels tributs que recapta el municipi per a l’any vinent.

D’aquesta manera les Ordenances Fiscals que regulen els impostos i taxes que han de pagar els ciutadans anualment per diversos conceptes, prestacions i serveis que la municipalitat ofereix, es mantindran amb els mateixos imports, seguint la dinàmica majoritària dels darrers anys, i amb l’objectiu de no augmentar la pressió fiscal als ciutadans, tenint en compte la forta inflació de preus que afecta actualment el conjunt de la societat.

Les Ordenances Fiscals per a 2023 es van aprovar ahir dimarts dia 18, en el Ple municipal corresponent a aquest mes d’octubre, amb els vots a favorables de totes les formacions representades al consistori municipal (ERC, PSC, JxCat, C’s), excepte la CUP que es va abstenir.

Modificacions de les Ordenances Fiscals
El document d’Ordenances Fiscals per a l’any vinent, aprovat ahir, inclou modificacions i exempcions en diversos aspectes, per tal de continuar adequant-se a les necessitats que sorgeixen al municipi, als seus ciutadans i les seves entitats.

D’aquesta manera s’implanta un recàrrec en l’impost sobre béns immobles (IBI) del 50% en aquells habitatges que estiguin desocupats amb caràcter permanent, amb la finalitat de fomentar al municipi el lloguer de tot l’any.

També s’ha inclòs una exempció en l’impost d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) en les transmissions, a conseqüència de la mort de mares víctimes de la violència de gènere, realitzades en benefici de filles, fills menors o persones amb discapacitat subjectes a pàtria potestat o amb mesures de suport per a l’adequat exercici de la seva capacitat jurídica.

Cal destacar també les noves bonificacions per a la matriculació i assistència a l’Escola d’Adults Municipal per aquelles persones en situació d’atur o de vulnerabilitat, donant més oportunitats educatives i d’inclusió en el món laboral.

Es preveu també una bonificació per als joves empadronats a Palamós en possessió del “Carnet Jove”, per tal que aquest col·lectiu es pugui beneficiar de tota l’oferta formativa que s’organitza des de l’Ajuntament.

També es modifica la taxa referent a la llar d’infants municipal per adequar-la a la gratuïtat de l’I2 i la progressiva gratuïtat anunciada per als propers exercicis. S’adeqüen també les bonificacions per a germans en el centre per garantir igualtat de tracte.

El nou document de les Ordenances Fiscals reordena les taxes referents a l’ús d’instal·lacions esportives municipals, modificant i creant noves bonificacions que ajudin a fomentar l’esport al municipi i faciliti a les entitats l’accés a la utilització d’aquests espais.

En un àmbit més de promoció econòmica també s’introdueix un supòsit de no subjecció a la taxa referent a mercats ocasionals per a aquelles ocupacions realitzades per a l’exhibició i venda de productes d’artistes locals, per fomentar el talent autòcton i perquè puguin realitzar la difusió i comercialització dels seus productes singulars.

Es modifiquen les taxes referents als mercats ocasionals, reduint les actualment existents, tant al passeig del Mar com a la resta del municipi, per tal que s’adeqüi a les necessitats actuals i sigui més flexible i permetent més opcions que ajudin a incentivar la promoció econòmica del municipi.

En el cas d’ocupacions de la via pública, es fracciona en dos rebuts l’import meritat que tindran, com a termini de pagament en voluntària, els dies 15 de juliol i 15 de setembre, amb la finalitat de facilitar al sector comercial local, el compliment d’aquest pagament.

Finalment, en l’Ordenança reguladora de l’estacionament de vehicles sota control horari, es redueix la taxa de 4 euros/24 hores a 2 euros/24 hores, tant a la zona verda com a la zona vermella, per a tots els propietaris d’immobles ubicats a Palamós, així com l’ampliació d’aquesta tarifa a totes les zones del municipi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp