Palamós acorda atorgar ajuts a les persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Bens Immobles

El municipi de Palamós atorgarà ajuts a les persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Bens Immobles (IBI). Aquesta proposta de l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Palamós ha comptat amb l’acord unànime de tots els grups municipals representats a la comissió municipal d’Hisenda i, per tant, demà (25/02/14) es ratificarà en la sessió plenària del consistori municipal corresponent a aquest mes de febrer, amb la necessària modificació de crèdit.

L’Ajuntament de Palamós ha habilitat una partida pressupostària d’àmbit social destinada a la creació d’una bossa d’ajuts per als ciutadans de Palamós especialment afectats per la situació econòmica actual i que estan gravats per l’Impost sobre Bens Immobles (IBI).

Aquesta proposta fa un pas més en les diverses ajudes socials que aporta el municipi, de les quals es destaquen les diferents bonificacions que es van incorporar a les Ordenances fiscals de 2014.

Bossa d’ajuts de 25.000 € que es vol incrementar el 2015
Amb aquest objectiu l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Palamós dota amb 25.000 euros una partida del pressupost municipal de 2014 (inclosa dins el Capítol IV de transferències) destinada a aquesta convocatòria.

Com a criteri de repartiment de l’ajut, es tindrà en compte, entre altres, l’import del rebut de l’IBI de la persona que el sol•liciti, que es considera en aquestes bases com a criteri de capacitat econòmica.

Els imports establerts que es podran atorgar com ajuda suposaran poder cobrir entre el 25 i el 100 % de l’import total de la quota de l’IBI. Si la dotació pressupostària de 25.000 euros resultés inferior a l’import total de les ajudes sol•licitades, aquestes es prorratejaran entre les instàncies rebudes.

L’objectiu de l’Ajuntament de Palamós és el de consolidar aquesta partida d’àmbit social i augmentar la seva dotació pressupostària de cares el 2015.

Els requisits
Els requisits que es demanaran seran:

-Estar empadronat/da a Palamós a l’habitatge objecte de la sol•licitud amb una antiguitat mínima de dos anys.

-Que el valor cadastral de l’habitatge no superi els 90.000€.

-La suma dels ingressos anuals de tots els membres que integren la unitat familiar del sol•licitant no poden superar dues vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) de l’exercici en curs. (L’IRSC és aprovat anualment per la Generalitat de Catalunya i per aquest 2014 ha quedat fixat en l’import de 7.967,73 euros.)

-Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Palamós.

Períodes de sol•licitud
Els contribuents que reuneixin les condicions establertes hauran de demanar l’ajut econòmic mitjançant una sol•licitud normalitzada que presentaran a la OAC (Oficina Atenció Ciutadana) al carrer Major, 56, a partir del 15 de setembre i fins al 31 d’octubre de 2014.

La sol•licitud haurà d’anar acompanyada de la fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys, així com la còpia de la declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2013 o, en cas de no tenir obligació de presentar-la, certificat d’imputacions a l’IRPF 2013 (dades fiscals de l’AEAT), de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys. També caldrà l’autorització signada per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys per tal que l’Ajuntament pugui consultar, els padrons fiscals municipals, així com els registres d’ajudes i subvencions percebudes.

De l’1 de novembre fins al 15 de desembre 2014, es farà l’estudi de totes les sol•licituds per veure que compleixen tots els requisits, es redactarà l’expedient resolutori que serà aprovat per la Junta de Govern Local (JGL), i si cal, s’ordenarà el pagament mitjançant transferència bancària al número de compte que consti a la instància de sol•licitud d’ajut.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat