Palamós aprova la convocatòria dels ajuts per a les persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Bens Immobles

Avui dilluns, dia 20 de juny, ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona l’extracte de la convocatòria dels ajuts per a les persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) corresponent al 2016.

Ajuts dotats amb un pressupost de 50.000 €
Per tercer any consecutiu l’Àrea municipal de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Palamós atorgarà aquests ajuts dotats amb un pressupost global de 50.000 €.

A l’igual que en anys anteriors, com a criteri de repartiment de l’ajut es tindrà en compte el nivell d’ingressos familiars i l’import del rebut de l’IBI dels sol.licitants.

Com a novetat, aquest any s’ha ampliat el nivell màxim d’ingressos familiars per a tenir-hi accés, passant de 15.935,46 euros a 19.919,32 euros, alhora que també s’ha vist incrementat el % de bonificació pels diferents trams de renda.

Així, pel 2016, es fixen quatre trams, prenent com a referencia els ingressos anuals totals de la Unitat familiar en relació amb l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya-IRSC (7.967,73 euros anuals).

Els requisits
Els requisits que es demanaran seran:

1.Ser propietaris o usufructuaris del seu habitatge habitual a Palamós. Aquest requisit s’acredita amb l’empadronament a l’habitatge en data 1 de gener de 2016 o per qualsevol altre mitjà fefaent.

2.El valor cadastral de l’habitatge no superi els 120.000 euros.

3.La suma dels ingressos anuals de tots els membres que integren la unitat familiar del sol•licitant no poden superar dues vegades i mitja l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) de l’exercici en curs, el que suposa un màxim de 19.919,32 euros.

4.Estar al corrent de pagament de totes les seves obligacions tributàries.

Períodes de sol•licitud
Els contribuents que reuneixin les condicions establertes hauran de demanar l’ajut econòmic mitjançant una sol•licitud normalitzada que presentaran a la OAC (Oficina Atenció Ciutadana) al carrer Major, 56, a partir del 16 d’agost i fins al 30 de setembre de 2016.

La sol•licitud haurà d’anar acompanyada de la fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys, així com la còpia de la declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2015 o, en cas de no tenir obligació de presentar-la, certificat d’imputacions a l’IRPF 2015 (dades fiscals de l’AEAT), de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.

També caldrà l’autorització signada per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys per tal que l’Ajuntament pugui consultar, els padrons fiscals municipals, així com els registres d’ajudes i subvencions percebudes.

De l’1 d’octubre al 30 de novembre es farà l’estudi de totes les sol•licituds per comprovar que compleixen tots els requisits, es redactarà l’expedient resolutori que serà aprovat per Decret d’Alcaldia i durant el mes de desembre del 2016 s’ordenarà el pagament mitjançant transferència bancària al número de compte que hagin indicat els beneficiaris.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat