Palamós aprova un pressupost per a 2024 de 30 milions, i amb una dotació per a inversions que supera els 2 milions d’euros

La sessió plenària de l’Ajuntament de Palamós realitzada avui dilluns 6 de novembre, ha aprovat el pressupost municipal de 2024 que suma un total de 30.008.548 €, i amb una dotació de 2.000.000 € destinada a inversions. L’aprovació del document pressupostari de 2024 ha comptat els vots favorables dels onze regidors de l’equip de govern (ERC, PSC, Junts), i en contra dels sis dels grups de l’oposició (Som-hi, Cup i Vox).

El pressupost 2024 manté el control de l’endeutament i reflecteix la voluntat de portar a terme polítiques al servei del ciutadà, responent a diversos blocs:

  1. Fomentar l’activació local aprofitant tot el potencial municipal, tant per enfortir la cohesió dels palamosins i palamosines com per l’oportunitat de dinamització turística que presenta. (Consolidació de festivals referents, novetats en activitats temporada mitja, millora de serveis de temporada).

 

  1. Impulsar iniciatives que permetin posar en marxa un pla de construcció i rehabilitació de noves infraestructures de vital importància com són el projectes de remodelació del passeig del Mar i del Mercat Municipal.

 

  1. Realitzar accions que subratllin l’atenció a les persones. Des de la facilitat en l’accés a l’administració, la millora de l’atenció i comunicació digital, consolidació de serveis d’acció social, augment de les partides d’ensenyament en l’àmbit de la Llar d’infants i l’escola d’adults.

 

  1. Incentivar la convivència, els valors cívics i la participació desenvolupant la idea de Palamós com a ciutat educadora en el seu conjunt (augment partides Ciutat Educadora, activitats culturals i esportives, subvenció a entitats esportives i culturals.

Inversions

El pressupost 2024 dota amb 2 milions d’euros la partida d’inversions, que inclou  propostes i projectes com: la remodelació del passeig del Mar on s’hi destina 1 milió d’euros inicial; també les obres de reforma integral del Mercat Municipal, amb 400 mil euros, l’asfaltatge de carrers i arranjament de voreres (100.000 €), les millores d’edificis municipals i d’equipaments esportius (95.000 €), així com la renovació del programari informàtic i el web municipal (100.000 €).

També es destaquen el subministrament de parcs infantils (15.000 €), manteniment d’elements patrimonials (8.000 €), ubicació de megafonia a les platges (15.000 €), millora accessibilitat a les platges i camins de ronda (25.000 €), o la millora de les zones enjardinades (15.000 €).

El pressupost municipal de 2024 es resumeix per capítols amb aquest resultat:

 

INGRESSOSDESPESES
CapítolDenominacióImportCapítolDenominacióimport
IImpostos directes  12.376.110,00IDespeses de personal  11.603.978,89
IIImpostos indirectes       550.000,00IIDespeses corrents  13.191.999,94
    IIITaxes i altres ingressos    6.849.300,00IIIDespeses financeres200.000,00
IVTransferències corrents    6.877.938,00IVTransferències corrents    1.917.569,17
VIngressos patrimonials    1.326.400,00VFons de contingència                  0,00
VIAlienació Inversions           1.000,00VIInversions reals    2.000.000,00
VIITransferències de capital           7.800,00VIITransferències de capital         30.000,00
VIIIActius Financers         20.000,00VIIIActius financers         20.000,00
IXPassius Financers    2.000.000,00      IXPassiu financers          1.045.000,00
TOTAL                                              30.008.548,00TOTAL30.008.548,00                                                                                              

Impostos i taxes

En el Ple d’avui també s’han aprovat les ordenances fiscals, que s’actualitzen amb la finalitat d’adequar-les a la normativa vigent, després que la dinàmica majoritària dels darrers anys hagi estat la congelació de taxes i impostos.

En la regulació de les ordenances s’augmenta el tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, que passa del 0,705% al 0,725%.

La taxa per la prestació de Gestió dels Residus municipals també s’incrementa un 15% sobre la quota tributària d’escombraries urbanes i un 5% per a les escombraries industrials. Aquest augment es considera necessari per tal d’adaptar la taxa a l’increment més que considerable dels preus de les taxes per al reciclatge de residus. Cal remarcar que aquest augment està per sota de les taxes que tenen altres municipis de la comarca i és necessari per a poder equilibrar el pressupost i assumir les despeses que comporta aquesta gestió.

Així mateix, també es destaca en aquest cas la reducció d’un 5% de la quota tributària per a l’ocupació amb “Taules i Cadires” i d’un 50% per a la quota tributària amb “Mercaderies i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa”. També s’inclou la reducció de la tarifa dels Mercats ocasionals en altes llocs del municipi o al Passeig del Mar fora dels mesos de juliol i agost.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat