Palamós estalviarà més de 107 mil euros en la factura anual d’electricitat

L’Ajuntament de Palamós preveu un estalvi de 107.700 euros en la factura anual d’electricitat. Aquesta reducció que suposa un 17 % sobre la despesa global que el municipi paga per aquest concepte, és possible mitjançant el conjunt d’actuacions i millores que en els darrers anys ve aplicant l’Ajuntament de la vila amb l’objectiu de fomentar l’estalvi d’energia elèctrica.

Precisament dins aquestes mesures cal destacar la nova adjudicació del contracte de subministrament elèctric que demà dimecres posarà a aprovació el Ple municipal i que és resultat del concurs que es va realitzar el passat mes de juliol mitjançant el qual es van licitar els subministraments elèctrics dels edificis, les instal•lacions municipals així com tot l’enllumenat públic. Es tracta d’un total de 118 punts de consum corresponents a 78 quadres d’enllumenat i 40 punts de dependències i instal•lacions municipals, sumant un total de 1’9 MW de potència contractada i amb una despesa d’energia d’uns 3,65 GWh/any.

Al concurs van concórrer les empreses, Endesa Energia, SAU; i Aura Energia, S.L.. adjudicant-se finalment a la primera d’aquestes amb un contracte de dos anys. Fent una comparativa del cost que l’Ajuntament de Palamós pagava per l’energia elèctrica abans de la licitació amb els preus un cop fet el concurs, s’estima que l’estalvi anual en el cost de l’energia elèctrica serà d’uns 41.000 €.

ALTRES MESURES D’ESTALVI ELÈCTRIC
A banda de la licitació i nou contracte del subministrament elèctric municipal, durant els darrers anys l’Ajuntament de Palamós ha realitzat tot un seguit de tasques i actuacions amb l’objectiu d’estalviar el màxim possible en el consum elèctric.

En una primera intervenció es van ajustar les potències contractades de tots els punts de consum a les potències reals demandades. Per altra banda, també es van ajustar cadascuna de les pòlisses a períodes tarifaris adequats, així com les tarifes d’accés. Aquesta actuació va suposar un estalvi anual aproximat de 29.500 €.

Paral•lelament en tot el municipi s’han realitzat actuacions de cara a incrementar l’estalvi energètic en l’enllumenat públic el qual representa un 74% de la factura total.

Per una banda es va actuar en una gran part de l’Eixample de Palamós canviant les lluminàries existents de 125 W de vapor de mercuri per unes molt més eficients, amb control energètic punt a punt amb dues làmpades d’ús alternatiu de 35 W cadascuna, suposant un estalvi aproximat de 6.800 € anuals.

També en l’àmbit de Pla de Barris s’ha realitzat un canvi de lluminàries, seguint la pauta aplicada a la zona de l’Eixample i generant un estalvi anual aproximat de 11.500 €.

En aquest procés també cal destacar les mesures aplicades pels operaris de la Brigada Municipal substituint la major part de les cèdules fotoelèctriques de control d’encesa dels quadres d’enllumenat públic per rellotges astronòmics programables, aquest fet a contribuït en l’estalvi energètic en uns 15.800 € anuals.

La Brigada Municipal també ha actuat eliminant il•luminacions innecessàries en àrees de platges en compliment de la normativa d’aplicació sobre contaminació lumínica, el què ha suposat un estalvi d’uns 22.142 kWh anuals que es tradueixen en aproximadament uns 3.100 € anuals d’estalvi econòmic.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat