Palamós impulsa un projecte de revalorització del seu litoral amb el paratge natural de Castell com a principal referent

En el bell mig de la plana de Castell s’ha dut a terme aquest matí l’acte de presentació del projecte d’integració paisatgística i ordenació de l’ús públic d’aquest destacat paratge natural de Palamós.

L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, acompanyat dels representants de les conselleries o departaments de la Generalitat que donen suport a aquesta iniciativa municipal, concretament la directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Montserrat Barniol; la subdirectora general de desenvolupament Turístic i Territorial de la Generalitat, Carme Rubiò; els directors dels Serveis Territorials a Girona, de Territori i Sostenibilitat, Pere Saló; i d’Agricultura, Elisenda Guillaumes, i el paisatgista Martí Franch, redactor del projecte.

1. Integració paisatgística de l’espai d’acollida a la platja
L’àmbit on actualment s’ubica l’aparcament permanent crea un gran impacte en el paisatge, de forma que una de les intervencions principals del projecte és la de recuperar i restaurar ambientalment aquest espai d’acollida i entrada a la platja de Castell. Aquest espai podrà acollir un nombre reduït de vehicles fora de temporada, i exclusivament de vehicles especials (vehicles d’emergència i serveis, i de persones amb mobilitat reduïda) durant primavera, estiu i tardor.

Per tal d’ordenar l’espai d’acollida de vehicles temporal es formaran uns canals d’infiltració d’aigua i mitjaneres centrals on es plantarà vegetació autòctona, arbrat i arbustives, que ajudaran a integrar l’espai al seu entorn.També es col∙locaran unes passeres de fusta per facilitar i ordenar el pas dels visitants a través dels canals plantats.

En els perímetres d’aquest espai es construiran uns dics/motes de terra plantades amb vegetació autòctona per integrar l’àmbit i disminuir l’impacte visual quan aquest espai aculli cotxes. A través d’uns vials acotats es regularà el flux d’accés dels usuaris cap a l’alzinar i la platja, fet que permetrà recuperar la vegetació d’aquest àmbit molt alterada per la intensa freqüentació incontrolada d’aquests darrers anys.

2. Creació de l’aparcament dissuasiu i integrat
L’objectiu principal de la creació d’aquest aparcament és l’adequació d’una zona d’estacionament que doni sortida a l’estacionalitat en l’ús de l’espai de Castell, integrant-lo en aquest indret natural. Actualment trobem dues zones d’aparcament segons l’època de l’any. Un de permanent gratuït que funciona a la primavera, tardor i hivern, situat a continuació del bosc que hi ha darrera la platja. L’altre, molt més gran, ocupa l’espai agrícola de la plana de Castell que s’obre durant l’estiu i és de pagament. Aquest model d’estacionament no s’integra en el paisatge, i és molt poc flexible, no permeten absorbir els fluxos de visitants de final de primavera i principis d’estiu.

La nova àrea d’aparcament (de 1,7Ha i capacitat per a uns 660 cotxes) es preveu que se situï en l’espai de la plana més proper a la carretera d’accés a Castell, i lluny de les visuals d’accés a la platja, fet que en permetrà una molt millor integració en el paisatge. Serà modular, de manera que es podran anar obrint zones d’estacionament a mesura que s’incrementi l’afluència d’usuaris a Castell. L’espai destinat a parcament que no s’utilitzi com a tal, s’aprofitarà per a l’ús agrícola de l’espai.

Aquesta actuació inclou les següents operacions:
‐ Formació de franges plantades en forma de canals d’infiltració d’aigua per ordenar l’aparcament.
‐ Col∙locació de passeres de fusta per creuar els canals centrals de l’aparcament.
‐ Formació de dics/motes perimetrals per integrar millor l’aparcament a l’entorn i mitigar l’impacte visual dels vehicles.
‐ Creació d’una franja boscosa al límit sud de l’aparcament per integrar‐lo millor a l’entorn agrícola i boscós.
‐ Plantació de pins, alzines i arbustives autòctones, en els canals centrals , motes, franges boscoses, i camins per a vianants.
‐ Col∙locació d’una caseta de serveis: amb wc públics, punt informatiu de l’espai natural de Castell-Cap Roig, i accés a l’aparcament.
‐ Instal∙lació per fer arribar la xarxa d’aigua potable i la instal∙lació d’hidrants per al reg de les plantacions i contraincendis.
‐ Creació d’un camí elevat uns 30 cm, i amplada 3,5 metres, al límit oest de l’aparcament i en paral•lel a la riera, per ordenar i facilitar el pas de vianants cap a la platja. Aquest camí anirà seguint la riera (a l’alçada del camp agrícola) des del pàrquing dissuasiu fins a la zona d’acollida a la platja, connectant aquests dos punts en només 6 minuts a peu.

3. Restauració dels boscos i zones d’accés a la platja
Pel que fa a l’accés més immediat a la platja, és a dir, entre l’alzinar i la platja, es proposa restaurar aquest espai formant un petit sistema dunar rere platja, creant tres dunes i una depressió interdunar. Aquest petit sistema permetrà ordenar l’entrada a la platja, més naturalitzat i integrat a l’entorn, mitjançant un camí de nova formació, de sauló, passarà entre aquestes dunes a les quals si ubicarà vegetació autòctona pròpia d’aquests sistemes.

4. Restauració de la riera de Castell
A l’alçada de l’espai d’acollida es farà una restauració de la riera, ja que actualment hi ha una invasió important de canya americana, de forma que es farà una extracció d’aquesta fins a arribar al tram final de la desembocadura, permeten la recuperació de la vegetació característica d’aquesta zona humida, i millorant les perspectives visuals sobre la riera i la platja.

5. Senyalística informativa i jerarquització de les circulacions
Es proposa una major segregació i claredat de recorreguts, jerarquitzant segons vianants, bici i cotxe, per tal de poder circular de forma segura. Aquesta nova senyalització també inclou plafons informatius de l’espai o senyalització especificant els espais de protecció de les zones naturals, limitant el pas per uns àmbits determinats, i millorant de l’accessibilitat en general sobretot en les èpoques de màxima afluència de temporada alta.

El cost global d’aquest projecte és de 743 mil euros, que es finançaran en un 50% mitjançant les subvencions del Pla de foment territorial del turisme de la Generalitat de Catalunya, i l’altra meitat, mitjançant els beneficis que aporta l’explotació de l’aparcament que cada any s’habilita en aquest espai natural i per on passen uns 50 mil cotxes cada estiu.

Precisament en aquest sentit cal destacar la cessió d’ús d’aquests terrenys i per a la utilització com aparcament, que ha fet al municipi i per a un període de 20 anys, el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, en nom de la Generalitat de Catalunya, administració que gestiona aquest espai.

L’execució d’aquest projecte és previst que es pugui iniciar a principis de 2018 i que s’enllesteixin abans de final de l’any vinent.

Castell, porta d’entrada litoral al municipi
A aquest projecte se li suma un altre, que també s’ha presentat avui, i mitjançant el qual es vol potenciar el camí de ronda litoral. D’aquesta manera Palamós vol convertir Castell en porta d’entrada a un nou itinerari pel litoral, que connectarà aquest espai protegit amb el nucli urbà de Palamós.

Aquest serà un camí de fàcil accés, amb diferents portes d’entrada que s’ubiquen en un traçat còmode i familiar que es dotarà al llarg del seu recorregut d’una xarxa de 16 miradors amb caràcter, posant en valor els existents i creant-ne de nous en punts clau.

El cost d’aquest altre projecte és d’1.183 mil euros que són finançats en un 50% mitjançant els ajuts europeus FEDER. La resta del pressupost serà aportat per l’Ajuntament de Palamós. Durant aquest any 2017 és previst poder licitar la redacció del projecte definitiu per tal de poder executar els treballs durant el període 2018-2020.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp