Palamós obre una nova convocatòria dels ajuts per a les persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Béns Immobles

A partir d’avui dilluns 10 d’octubre, l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós obre una nova convocatòria dels ajuts per a les persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

El període de presentació de sol·licituds s’allargarà fins al 10 de novembre, durant el qual les persones interessades a poder rebre aquest ajut, podran realitzar aquest tràmit a l’Oficina Atenció Ciutadana (OAC) ubicada en el mateix edifici de l’Ajuntament de Palamós (c/ Major,56). Abans però, caldrà demanar cita prèvia mitjançant el web municipal: www.palamos.cat

Durant les darreres setmanes des de l’Oficina Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós s’ha contactat amb totes les persones que varen fer la mateixa sol·licitud l’any passat, per tal d’oferir-los amb antelació la cita prèvia i així poder agilitzar el procés i evitar cues.

Els principals requisits que es demanen per a poder ser beneficiaris d’aquesta nova convocatòria d’ajuts són:

1.Ser propietaris o usufructuaris d’un habitatge a Palamós on consti empadronat/da a 1 de gener de l’any 2022.

2.El valor cadastral de l’habitatge no superi els 120.000 euros.

3.La suma dels ingressos anuals de tots els membres que integren la unitat familiar del sol·licitant no poden superar dues vegades i mitja l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) de l’exercici en curs.

4.Estar al corrent de pagament de totes les seves obligacions tributàries.

5.En el cas de no ser el titular del rebut de l’IBI de l’any en curs de la finca objecte de la petició, caldrà que els tributs de la finca estiguin al corrent de pagament a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

A partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es farà l’estudi de totes les peticions fetes per comprovar que compleixen tots els requisits, i posteriorment es redactarà l’expedient resolutori que, un cop aprovat, permetrà que s’ordeni el pagament mitjançant transferència bancària al número de compte que hagin indicat els beneficiaris.

La partida pressupostària que l’Ajuntament de Palamós destina a aquestes subvencions, compta amb una dotació global de 70.000 euros, la qual es prorratejarà entre totes les sol·licituds aprovades.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp