Palamós reactiva noves ajudes destinades a les despeses de lloguer i hipoteca de persones en risc d’exclusió residencial minimitzant l’impacte de la COVID-19

El Ple de l’Ajuntament de Palamós va aprovar inicialment ahir dimarts 15 de juny, i per unanimitat de totes les formacions polítiques representades al consistori, el Projecte de Bases reguladores de l’atorgament d’ajuts extraordinaris destinats a les despeses de lloguer i hipoteca de persones en risc d’exclusió residencial per tal de minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Aquesta línia d’ajudes serà d’una aportació màxima de 750 euros per sol•licitud, que es podran començar a demanar a partir de final d’aquest mes, un cop passat el període d’exposició pública, i que romandrà oberta durant tot el mes de juliol.

La crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha impactat de manera transversal en els diferents sectors econòmics i socials del municipi, agreujant la possibilitat de fer front al pagament de les quotes de lloguer, o hipotecàries, amb motiu de la residència habitual, dels ciutadans i ciutadanes afectades per circumstàncies tals com la pèrdua de la feina, la proliferació d’expedients de regulació temporal de l’ocupació, i la disminució o cessament de l’activitat de les persones treballadores autònomes com a conseqüència de l’emergència de salut pública.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Palamós, continuant la política d’habitatge ja iniciada, i executada l’any 2020, té la voluntat de concedir un nou conjunt d’ajuts econòmics que permetin resoldre problemàtiques transitòries de pagament de les quotes de lloguer i hipotecàries, possibilitant, d’aquesta manera, la permanència en l’habitatge habitual de les diferents unitats de convivència.

La concessió d’aquests ajuts econòmics municipals s’emmarca dins del Pla de xoc, que ha aprovat el Ple de l’Ajuntament, amb una aportació econòmica, pel que fa a les ajudes d’habitatge, de 180.000 €, per tal de minimitzar, en la mesura que sigui possible, els efectes de la COVID-19.

Enguany, i com a principals novetats, les Bases s’han previst per tal d’ampliar el ventall de col•lectius que podran ser beneficiats amb les ajudes, sense que es demani, per tant, un llindar mínim pel que fa als contractes de lloguer i hipoteca.

Així mateix, es preveu una ampliació de l’ajuda als beneficiaris de les subvencions, en el supòsit que no s’esgoti la partida pressupostària destinada a aquesta finalitat, amb una segona per valor màxim de 500 euros.

Les Bases aprovades, així com la convocatòria, seran consultables a la Seu Electrònica municipal, durant tot el termini en què estigui oberta la convocatòria.

L’atorgament d’ajuts extraordinaris destinats a les despeses de lloguer i hipoteca formen part del Pla de xoc aprovat pel municipi dotat amb un total de 700.000 euros i adreçat tant a l’atenció social a les famílies, com al foment de l’economia i l’ocupació al municipi; cobrint per un costat l’emergència social, i per l’altre el suport a les empreses, el comerç i la restauració local.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat