Palamós sol•licita a la Generalitat l’informe sobre l’estudi d’impacte d’integració paisatgística del projecte de construcció d’habitatges en un sector de pineda d’En Gori

L’Ajuntament de Palamós ha sol•licitat a la direcció general d’arquitectura i paisatge del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’informe sobre l’estudi d’impacte d’integració paisatgística que s’ha elaborat en referència al projecte de construcció de dos edificis amb un total de 48 habitatges, que s’ubicarien a l’extrem oest de la pineda d’en Gori.

Aquests dos edificis s’han previst construir distanciats de la costa i de l’àmbit de cala S’Alguer, concretament en paral•lel al carrer de Sant Esteve on ja hi han altres edificis i molt propers als terrenys que ocupa actualment el càmping King’s.

Malgrat això l’Ajuntament de Palamós ha sol•licitat aquest informe tal com preveuen les directrius del paisatge del Pla territorial parcial de les comarques gironines i dins el procés de tramitació de la llicència urbanística municipal que ha demanat l’empresa que gestiona aquest projecte. La Llei preveu doncs la realització d’aquest tràmit per a tots aquells projectes destinats a edificacions situades en la franja perimetral dels nuclis urbans que hagin de tenir una presència important en la imatge exterior d’aquests.

L’informe resultant valorarà si el nivell d’integració al paisatge que té aquest projecte és el correcte i establirà, si cal, les mesures correctores oportunes. L’Ajuntament de Palamós vol completar d’aquesta manera tots els tràmits administratius necessaris abans d’atorgar la llicència definitiva, que quedarà condicionada al resultat d’aquest informe.

El procés viscut en aquest àmbit
El Pla General del 1986 preveia la possibilitat d’edificar bona part de la pineda d’en Gori, protegint tan sols la superfície més pròxima al mar.

Aquesta situació es va mantenir amb el Pla General del 1992, incrementant l’entorn de protecció on no es pot construir a la Pineda d’en Gori amb la declaració de S’Alguer, l’any 2004, com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

Un any més tard, el 2005, i amb l’objectiu de seguir minimitzant la possible urbanització d’aquest sector, l’Ajuntament va signar un conveni amb els propietaris de l’àmbit per traslladar una part del volum edificable (sostre) que tenien possibilitat d’executar a la pineda a un altre sector de Palamós, concretament a l’avinguda de Catalunya.

Finalment, el POUM de l’any 2007 va recollir totes aquestes modificacions urbanístiques, de manera que el sector urbanitzable quedava molt reduït respecte del que hi havia abans de l’any 1986, passant a ser públics i de manera definitiva, bona part dels terrenys de la pineda d’En Gori.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat