Prop de 200 palamosins i palamosines rebran els ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica gravades per l’IBI

L’Ajuntament de Palamós ha atorgat un any més els ajuts destinats a les persones amb escassa capacitat econòmica que estan gravades per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que gestiona l’Àrea municipal de Ciutadania i Immigració.

Es tracta de la convocatòria de 2021 d’aquests ajuts per als quals s’han presentat un total de 221 sol•licituds. Un cop revisades totes les peticions s’han concedit 196 subvencions i s’han denegat 25, aquestes darreres degut a no complir amb els requisits establerts.

Els prop de 200 beneficiaris començaran a rebre els corresponents ajuts econòmics a partir del mes vinent, amb imports d’un màxim de 651 euros. Unes aportacions que es distribuiran de manera ponderada fins a esgotar la partida de 60.000 euros amb la qual es nodreix enguany aquesta convocatòria.

Des del passat mes d’agost i fins al setembre les persones interessades en poder rebre aquests ajuts varen presentar les seves respectives sol•licituds a l’Oficina Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Palamós. Per a poder participar en aquesta convocatòria calia complir els següents requisits:

1.Ser propietaris o usufructuaris del seu habitatge habitual a Palamós. Aquest requisit s’acredita amb l’empadronament a l’habitatge en data 1 de gener de 2021 o per qualsevol altre mitjà fefaent.

2.El valor cadastral de l’habitatge no superi els 120.000 euros.

3.La suma dels ingressos anuals de tots els membres que integren la unitat familiar del sol•licitant no poden superar dues vegades i mitja l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) de l’exercici en curs.

4.Estar al corrent de pagament de totes les seves obligacions tributàries.

A partir de l’1 d’octubre i fins al 30 de novembre es va realitzar l’estudi de totes les sol•licituds per comprovar que compleixen tots els requisits, i posteriorment es va redactar l’expedient resolutori. Durant aquest mes de desembre s’ha procedit a ordenar el pagament que s’efectuarà a partir del mes vinent mitjançant transferència bancària al número de compte que hagin indicat els beneficiaris.

L’Ajuntament de Palamós ja ha previst seguir augmentant la partida pressupostària destinada a aquestes subvencions, i amb aquest objectiu ja ha inclòs en el pressupost de 2022 una dotació global de 70.000 euros per aquests ajuts.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp