Tret de sortida del projecte que permetrà la reforma del passeig del Mar

La sala d’actes de l’Ajuntament de Palamós ha acollit avui (17/04/24) la presentació als mitjans, del projecte de reforma del passeig del Mar, en un acte que ha comptat amb la presència de l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, i de les regidores i el regidor que encapçalen les tres primeres tinences d’alcaldia, Raquel Gallego, Raimon Trujillo i Maria Puig.

El document que recull aquest projecte va ser aprovat inicialment ahir, en el ple municipal corresponent a aquest mes d’abril, esdevenint el tret de sortida d’una reforma que preveu iniciar el procés d’obres el mes de setembre vinent.

Les obres de millora d’aquest equipament emblemàtic del municipi, se centren en el tram del passeig comprés entre els carres d’Aragó i de Carmel (el primer tram –entre c/ del Mar i Aragó- ja va ser arranjat l’any 2014 i 2018) deixant la secció entre el carrer Carmel i l’av. de l’Onze de Setembre, on es troben ubicats els Jardins de l’1 d’octubre, per una fase posterior, tenint en compte que aquest sector pot quedar condicionat pel Pla director del port (actualment en procés de redacció per part de Ports de la Generalitat). A banda l’Ajuntament també preveu poder fer en aquest àmbit, un estudi profund de la canalització del clavegueram que hi conflueix, mitjançant el qual poder resoldre els problemes d’acumulació d’aigua i inundacions que, en ocasions, afecten aquesta zona i els carrers que l’envolten.

El projecte de reforma aprovat recull les conclusions del procés de participació ciutadana que es va realitzar entre els anys 2022 i 2023, i renova de forma pràcticament total, la urbanització i els serveis existents del passeig, introduint elements innovadors pel que fa a l’adaptació al canvi climàtic, l’estalvi energètic, la sostenibilitat, la mobilitat i l’espai urbà.

La reforma d’aquest equipament permetrà el seu arranjament i transformació, que preservant els elements que més el caracteritzen, com les arcades o parts del mur que el separa de l’actual aparcament de la platja Gran, millorarà l’accessibilitat ampliant les zones de vianants i generarà grans espais de prioritat invertida, potenciarà la connexió amb els carrers que l’enllacen amb la zona urbana, diferenciant els diversos embocaments d’acord amb la funció de carrer, només per a vianants o de carrer també per a vehicles. El projecte també permetrà la implantació de carril bici en tota la llargada del passeig, la instal·lació de places de recàrrega de vehicles elèctrics, i per a recàrrega de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP). També millorarà la gestió de l’aigua, fent una xarxa separativa de clavegueram, i renovarà tot l’enllumenat públic amb làmpades LED.

Pel que fa a l’espai urbà, el projecte es divideix en 3 àmbits:

1/ L’àmbit del passeig del Mar entre carrer Aragó i carrer Provença, on es proposa una nova plaça oberta al mar que esdevingui un pol d’atracció d’activitats i alternatiu als espais més propers al nucli antic, alhora que es dona continuïtat al pas habitual de cotxes i bicicletes.

2/ L’àmbit de passeig entre el carrer Provença i el carrer Enric Vincke, que manté la tipologia de passeig tradicional però modificant la disposició dels seus elements, eixamplant la vorera dels edificis, preveient aparcament en bateria davant d’aquesta vorera i implantant un nou carril bici separat del vial per un parterre. En aquest àmbit també es pavimenten els trams de passeig central que donen continuïtat als carrers provinent de l’Eixample millorant la connexió entre aquests i la platja Gran.

3/ L’àmbit del passeig entre el carrer Enric Vincke i el carrer Carmel, que manté l’estructura actual implantant el carril bici, modificant la disposició del vial de vehicles i aparcaments i millorant, com en la resta del projecte, l’accessibilitat.

El tipus de paviment i acabats serà el mateix amb què es va reformar el tram de passeig entre el carrer Aragó i carrer del Mar, unificant així l’aspecte global del passeig. Es tracta de paviments de llosa de formigó acabada en una combinació de color grana, ocre i gris. El projecte preveu la conservació de bona part del mobiliari existent perquè sigui ressituat en el mateix passeig, tot i això, també es col·locaran nous bancs, papereres, pilones, dispensadors d’aigua o aparca-bicicletes.

El disseny previst fa accessible tots els àmbits de vianants del passeig, esdevenint una gran millora respecte de la situació actual, suprimint les barreres arquitectòniques existents i eliminant els elements que obstaculitzen tant el pas com la connexió visual. La implantació de carril bici al llarg de tot el passeig, donarà continuïtat al ja existent al tram de passeig entre carrer del Mar i carrer Aragó, i enllaçarà amb els carrils bici de la zona de l’Eixample.

El projecte preveu la ubicació de 16 places de càrrega per a cotxes elèctrics i 10 places de càrrega per a bicicletes elèctriques. L’enllumenat del passeig es renova totalment en l’àmbit de la reforma, implantant lluminàries LED i un sistema de tele-gestió que permetrà alhora l’estalvi energètic i una major versatilitat. També es renova la xarxa de baixa tensió existent, i s’implanta l’obra civil necessària per al soterrament de tota la xarxa de telecomunicacions.

La gestió de l’aigua esdevé un element primordial del projecte. Aquesta gestió es resumeix en els següents punts:

  1. Creació d’una xarxa separativa d’aigües residuals i plujanes al passeig que permeti la recollida separada de tot el clavegueram de l’eixample.
  2. Recollida de les primeres aigües de pluja que tenen la consideració de residuals.
  3. Recollida en dipòsits per al reg.
  4. Renovació de tota la xarxa d’aigua potable.
  5. Implantació d’un sistema gota a gota a tota la vegetació de l’àmbit.
  1. La col·locació de dos tubs de sanejament en alta, en previsió de substituir els dos existents actualment a l’àmbit de la platja.

Pel que fa a la vegetació, els parterres previstos tindran vegetació tapitzant i arbustiva, com en el tram ja reformat, però sense plantar gespa. El projecte manté la disposició en línia de l’arbrat, que mantindrà l’existent en tots aquells àmbits on sigui possible. Aquesta disposició en línia només es trencarà a la nova plaça creada entre el carrer d’Aragó i el de Provença, i a les franges del passeig que donen continuïtat als carrers transversals de l’Eixample que van a parar a la platja, on el nou arbrat acompanyarà aquest recorregut transversal al passeig, fins arribar a les plataformes de fusta d’accés a la platja, en una progressió de vegetació de caràcter urbana, tendint cap a vegetació pròpia d’àmbits dunars marítims, que el projecte recuperarà.

Precisament el tractament de la connexió del passeig amb la platja Gran, on hi ha l’aparcament de sauló, es tractarà en una segona fase, en un procés que es consensuarà amb l’administració responsable de la gestió de la zona de domini públic marítim i terrestre, com és el cas. Aquest procés es farà en paral·lel a l’execució de la primera fase amb l’objectiu de poder-la executar coincidint amb el tram final de les obres al passeig.

El termini per a executar l’obra és de 15 mesos, amb la previsió d’iniciar les obres la tardor vinent. Aquest termini està vinculat al volum d’obra, però també al fet que s’haurà de treballar amb un entorn consolidat i que s’haurà de mantenir la disponibilitat de serveis i accessibilitat de vianants durant tot el procés. A més en el període d’1 de juliol fins a l’1 de setembre, s’hauran d’aturar les obres en aplicació de la normativa de soroll.

El pressupost d’execució d’aquesta primera fase del projecte és de 6.662.000 €, dels quals 3 milions seran aportats per a l’Unió Europea mitjançant els fons Next Generation destinats a actuacions de turisme sostenible. A banda l’Ajuntament de Palamós treballa per a poder sumar la participació econòmica d’altres administracions, com és el cas del Ministerio de Transición Ecológica.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat