S’arranja un tram del carrer del Paratge Vilarromà per a una millor recollida de les aigües plujanes

Aquesta setmana s’han enllestit les feines d’arranjament i millora d’un tram del carrer del Paratge Vilarromà, situat al barri d’Es Pla, i mitjançant el qual es connecta aquesta urbanització amb el turó de la Capgrossa.

Es tracta d’una secció d’uns 100 metres lineals i superfície de sauló, afectat de manera sovintejada per l’erosió que provoca l’aigua de pluja.

Canalització de les aigües de pluja i consolidació del ferm
Les obres realitzades han permès la realització de dos tipus d’intervencions. Per un costat la construcció d’una cuneta amb bordó, al voral contrari al de la línia on es troben els habitatges, mitjançant la qual poder conduir l’aigua que es reculli al carrer i canalitzar-la als embornals existents.

Aquest element s’ha construït de formigó, amb voral suficient per a permetre l’estacionament en paral·lel dels vehicles dels veïns i evitar l’aportació de terres a la cuneta amb la conseqüent obstrucció de la seva canal.

La segona acció realitzada ha estat la de la consolidació del ferm, amb l’anivellació de la superfície de sauló d’aquest carrer, creant ressalts que permetran una millor conducció de l’aigua, minimitzant els efectes que la pluja i garantir la circulació de l’aigua sense produir deteriorament al camí.

Les tasques realitzades al carrer del Paratge Vilarromà han estat a càrrec d’una empresa especialitzada en obra pública.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp